AKTUALNOŚCI POWES 2

OGŁOSZENIE O NABORZE Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w ramach projektu pn.: „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” , Runda 4


OGŁOSZENIE O NABORZE

Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w ramach projektu pn.: „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” ,

Runda 4

 

 

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle zaprasza istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne będące Uczestnikami projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II”, posiadające aktualny status PS,  do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2023 r. do 16.01.2023 r. Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, lub po terminie zakończenia naboru, nie będą podlegać rozpatrzeniu. Informacje o terminach kolejnych rund naboru Wniosków będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej projektu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego należy składać:

1. Osobiście w Biurach Projektu czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14:00:

a) 38-200 Jasło, ul Kadyiego 12, pok. 205

b) 38-500 Sanok, ul. Lwowska 18,

c) 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10.

 lub

2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera.

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, liczy się data wpływu Wniosku do Biura Projektu.

Wnioski składane drogą pocztową/kurierem należy wysyłać wyłącznie do Biura Projektu w Jaśle:

38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, pok. 205

W przypadku osobistego złożenia Wniosku Uczestnik projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer Wniosku. Uczestnik projektu, który prześle Wniosek za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ kurierem otrzyma na podany we Wniosku adres e-mail potwierdzenie jego złożenia zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer Wniosku

Informacje o terminach planowanych posiedzeń Komisji Oceny Projektów będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej projektu.

 

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach w formie papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD/pendrivie (zgodna z papierową, tj. Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami), w jednej wspólnej kopercie oznaczonej nazwą i dokładnymi danymi teleadresowymi Przedsiębiorstwa Społecznego zgodnie z poniższym wzorem:

 

 

Biuro Projektu

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II

 

, (adres biura projektu)

 

…………….…………………………………………………………………………………….. Wnioskodawca

                                                             (nazwa podmiotu)

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

                                                        adres (siedziba) podmiotu

 

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych

 

 

Wniosek oraz załączniki powinny być wypełnione elektronicznie, w języku polskim, w sposób opisany w Minimalnym Zakresie Regulaminu Wsparcia Finansowego, §8 ust. 14-24 zamieszczonym na stronie

www.pakd.pl/owes2/dokumenty-do-pobrania/regulamin-wsparcia-finansowego--owes-2.

 

Złożony Wniosek o wsparcie finansowe wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi.

 

Złożenie kompletnego Wniosku wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia finansowego.

Realizator projektu będzie prowadził korespondencję z osobą wskazana do kontaktu we Wniosku, w formie pisemnej (e-mailowej lub listownej).

Korespondencja kierowana będzie na adres wskazany we Wniosku.

Ocena złożonych Wniosków dokonywana będzie zgodnie z §9 Minimalnego Zakresu Regulaminu Wsparcia Finansowego

 

 

 

 

 

WAŻNE

 

Zaleca się, by przed złożeniem Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego Wnioskodawcy zapoznali się z treścią Minimalnego Zakresu Regulaminu Wsparcia Finansowego,  zamieszczonym na stronie:

http://www.pakd.pl/owes2/dokumenty-do-pobrania/regulamin-wsparcia-finansowego--owes-2

 

Należy także dokładnie zapoznać się treścią Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, a zwłaszcza z listą załączników do Wniosku. Wniosek oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie:

http://www.pakd.pl/owes2/dokumenty-do-pobrania/regulamin-wsparcia-finansowego--owes-2

 

WAŻNE

 

PS zamierzające wziąć udział w naborze Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego prosimy o zapoznanie się z treścią Załącznika nr 14 C do Regulaminu wsparcia finansowego (kwestia wysokości i okresu udzielania wsparcia pomostowego w formie finansowej).

 

UWAGA

 

Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego może zostać anulowany w przypadku:

- nie zwiększenia alokacji środków na ten cel,

- zmiany wykładni obowiązujących przepisów,

- innych zmian, mogących mieć wpływ na kwalifikację Uczestników projektu, wysokość i zasady udzielanego wsparcia finansowego.

 

 

 

 

 

Informacji nt. naboru udziela:

Robert Radwan, koordynator merytoryczny, tel. 508 224 364, e-mail: r.radwan@pakd.pl

 

 


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij