O PAKD

 

INFORMACJE O FIRMIE

 

Podkarpacka Agencja  Konsultingowo Doradcza  Sp. z o. o. (PAKD) funkcjonuje jako spółka z o.o. nie działająca w celu osiągnięcia zysku.

 

Począwszy od 2002 roku prowadzimy działalność ukierunkowaną na działania z zakresu:

1. rozwoju przedsiębiorczości

2. rozwoju regionalnego

3. niepublicznej instytucji rynku pracy.

 

Działalność PAKD prowadzona jest głównie  na terenie województw:

- podkarpackiego,

- świętokrzyskiego,

- małopolskiego

W ostatnich latach poza ww. województwami realizowaliśmy działania na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i śląskiego.

 

W latach 2002- 2004 PAKD prowadziła w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich cztery Centra Wspierania Przedsiębiorczości (Jasło, Kołaczyce, Dębica, Zawada) oraz Punkt Aktywizacji Zawodowej w Jaśle.

W latach 2006- 2007 nastąpił zdecydowany wzrost działań na rzecz sektora  MŚP, poprzez realizowane projekty w ramach Priorytetu 2 – ZPORR Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.4 oraz 2.5, Działania z SPO RZL.

 

Wtedy też PAKD jako pierwsza instytucja  w Polsce podjęła się realizacji projektów dotyczących reorientacji zawodowej osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi z zastosowaniem wsparcia w postaci subsydiowania zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

 

Istotnym elementem naszej działalności jest funkcjonowanie jako niepubliczna instytucja rynku pracy.

Prowadzimy działania na rzecz ograniczania bezrobocia i wzrostu zatrudnienia. W tej sferze oprócz działań rutynowych jako agencja zatrudnienia realizowaliśmy i realizujemy szereg projektów adresowanych zarówno do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym jak i osób pracujących.

Wsparcie dotyczy różnorodnych form takich jak: doradztwo indywidualne, opracowywanie IPD, poradnictwo psychologiczne, szkolenia komputerowe, warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe, staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy i inne.

 

W latach 2008 -2015 realizowaliśmy 43 projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  EFS (Działania 6.2, 9.3 i Poddziałania 6.1.1., 7.2.2, 7.2.1, 8.1.1…) o łącznej wartości 51 mln zł.

W ramach tych projektów udzieliliśmy między innymi:

- 364 dotacji i wsparcia dla osób, które utworzyły samodzielną działalność gospodarczą,

- objęliśmy  szkoleniami zawodowymi ponad 5 tysięcy  osób pracujących i zatrudniających ich firm,

- udzieliliśmy wsparcia w formie aktywizacji zawodowej 1300 osobom bezrobotnym i biernym zawodowo.

Ważnym elementem działalności PAKD  jest promocja przedsiębiorczości realizowana poprzez:

-  wsparcie finansowe, doradcze i szkoleniowe adresowane dla firm z  sektora MŚP,

- działania ukierunkowane na ekonomie społeczną w tym w zakresie tworzenia i udzielania wsparcia Podmiotom Ekonomii Społecznej.

Od 2009 PAKD prowadzi Ośrodki  Wspierania Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim (od 2009 roku) i województwie świętokrzyskim  (od 2010 roku).

Obydwa ośrodki posiadają akredytację Ministra RPiPS przyznaną w ramach systemu AKSES w 2016 roku.

Działania na rzecz rozwoju regionalnego skupiały się głównie na współpracy z samorządami i ich jednostkami. Uczestniczymy w wielu inicjatywach lokalnych i regionalnych podejmowanych przez instytucje samorządowe oraz organizacje  pozarządowe i instytucje takie jak nasza, działające na rzecz rozwoju regionalnego.

Bardzo ważnymi działaniami  związanymi z rozwojem regionalnym są te ukierunkowane na turystykę, promocję produktu regionalnego i odnawialnych źródeł energii.

 

Od 2016 roku realizujemy szereg projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

W ramach tych projektów udzielamy wsparcia w postaci:

 

- dotacji na założenie działalności gospodarczej,

- staży,

- subsydiowanego zatrudnienia,

- szkoleń zawodowych i językowych,

- doradztwa,

- szerokiej gamy usług dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym animacyjnych i inkubacyjnych.

 

 

Jedną z istotnych form aktywności PAKD jest opracowywanie studiów wykonalności, analiz finansowych, kompleksowych wniosków aplikacyjnych do programów pomocowych, przeznaczonych dla firm, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, jak i instytucji samorządowych.

 

Od 2011 roku posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 z zakresu usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych, jak również zostaliśmy wpisani na listę ośrodków Krajowego Systemu Usług (KSU), prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij