O PAKD

 

INFORMACJE O FIRMIE

 

Podkarpacka Agencja  Konsultingowo Doradcza  Sp. z o. o. (PAKD) funkcjonuje jako spółka z o.o. nie działająca w celu osiągnięcia zysku.

 

Począwszy od 2002 roku prowadzimy działalność ukierunkowaną na działania z zakresu:

1. rozwoju przedsiębiorczości

2. rozwoju regionalnego

3. niepublicznej instytucji rynku pracy.

 

Działalność PAKD prowadzona jest głównie  na terenie województw:

- podkarpackiego,

- świętokrzyskiego,

- małopolskiego

W ostatnich latach poza ww. województwami realizowaliśmy działania na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i śląskiego.

 

W latach 2002- 2004 PAKD prowadziła w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich cztery Centra Wspierania Przedsiębiorczości (Jasło, Kołaczyce, Dębica, Zawada) oraz Punkt Aktywizacji Zawodowej w Jaśle.

W latach 2006- 2007 nastąpił zdecydowany wzrost działań na rzecz sektora  MŚP, poprzez realizowane projekty w ramach Priorytetu 2 – ZPORR Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.4 oraz 2.5, Działania z SPO RZL.

 

Wtedy też PAKD jako pierwsza instytucja  w Polsce podjęła się realizacji projektów dotyczących reorientacji zawodowej osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi z zastosowaniem wsparcia w postaci subsydiowania zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

 

Istotnym elementem naszej działalności jest funkcjonowanie jako niepubliczna instytucja rynku pracy.

Prowadzimy działania na rzecz ograniczania bezrobocia i wzrostu zatrudnienia. W tej sferze oprócz działań rutynowych jako agencja zatrudnienia realizowaliśmy i realizujemy szereg projektów adresowanych zarówno do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym jak i osób pracujących.

Wsparcie dotyczy różnorodnych form takich jak: doradztwo indywidualne, opracowywanie IPD, poradnictwo psychologiczne, szkolenia komputerowe, warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe, staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy i inne.

 

W latach 2008 -2015 realizowaliśmy 43 projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  EFS (Działania 6.2, 9.3 i Poddziałania 6.1.1., 7.2.2, 7.2.1, 8.1.1…) o łącznej wartości 51 mln zł.

W ramach tych projektów udzieliliśmy między innymi:

- 364 dotacji i wsparcia dla osób, które utworzyły samodzielną działalność gospodarczą,

- objęliśmy  szkoleniami zawodowymi ponad 5 tysięcy  osób pracujących i zatrudniających ich firm,

- udzieliliśmy wsparcia w formie aktywizacji zawodowej 1300 osobom bezrobotnym i biernym zawodowo.

Ważnym elementem działalności PAKD  jest promocja przedsiębiorczości realizowana poprzez:

-  wsparcie finansowe, doradcze i szkoleniowe adresowane dla firm z  sektora MŚP,

- działania ukierunkowane na ekonomie społeczną w tym w zakresie tworzenia i udzielania wsparcia Podmiotom Ekonomii Społecznej.

Od 2009 PAKD prowadzi Ośrodki  Wspierania Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim (od 2009 roku) i województwie świętokrzyskim  (od 2010 roku).

Obydwa ośrodki posiadają akredytację Ministra RPiPS przyznaną w ramach systemu AKSES w 2016 roku.

Działania na rzecz rozwoju regionalnego skupiały się głównie na współpracy z samorządami i ich jednostkami. Uczestniczymy w wielu inicjatywach lokalnych i regionalnych podejmowanych przez instytucje samorządowe oraz organizacje  pozarządowe i instytucje takie jak nasza, działające na rzecz rozwoju regionalnego.

Bardzo ważnymi działaniami  związanymi z rozwojem regionalnym są te ukierunkowane na turystykę, promocję produktu regionalnego i odnawialnych źródeł energii.

 

Od 2016 roku realizujemy szereg projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

W ramach tych projektów udzielamy wsparcia w postaci:

 

- dotacji na założenie działalności gospodarczej,

- staży,

- subsydiowanego zatrudnienia,

- szkoleń zawodowych i językowych,

- doradztwa,

- szerokiej gamy usług dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym animacyjnych i inkubacyjnych.

 

 

Jedną z istotnych form aktywności PAKD jest opracowywanie studiów wykonalności, analiz finansowych, kompleksowych wniosków aplikacyjnych do programów pomocowych, przeznaczonych dla firm, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, jak i instytucji samorządowych.

 

Od 2011 roku posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 z zakresu usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych, jak również zostaliśmy wpisani na listę ośrodków Krajowego Systemu Usług (KSU), prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 


Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij