Informacje o POWES 2

Projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” jest realizowany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to powiaty:  jasielski, krośnieński ziemski, sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki, miasto Krosno.Dopuszcza się osoby spoza obszaru realizacji projektu zamieszkujące (zgodnie z KC) lub uczące się w woj. podkarpackim, gdy zgłoszą się do projektu z własnej inicjatywy lub są częścią grupy inicjatywnej, która wystąpiła o przyznanie wsparcia finansowego.

  1. Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
  2. Budżet Projektu wynosi: 23 766 376,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE  20 201 420,41 PLN
  3. Celem głównym PR jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2020-22 poprzez:

-utworzenie min. 357 miejsc pracy w nowych i istniejących PS dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz prowadzeniem działań mających na celu stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi, w tym innowacyjnych,

-rozwój Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej, skupiającego PES/PS/JST z ter. subregionu.

 

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Pobierz

Formularz pochwał, skarg, wniosków do pobrania w wersji Word i w wersji PDF

Uwagi do pracy OWES i jakości usług

Uwagi do pracy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można kierować do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.askses@mrpips.gov.pl

FIlmy promujące działalność Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Film promocyjny   LINK

Wykuci w ogniu - film o Przedsiębiorstwie Społecznym LINK

Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej  LINK

Ulotka infomracyjna LINK

 

Nasze Przedsiębiorstwa Społeczne. LINK

Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij