Informacje o POWES 2

Projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” jest realizowany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to powiaty:  jasielski, krośnieński ziemski, sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki, miasto Krosno.Dopuszcza się osoby spoza obszaru realizacji projektu zamieszkujące (zgodnie z KC) lub uczące się w woj. podkarpackim, gdy zgłoszą się do projektu z własnej inicjatywy lub są częścią grupy inicjatywnej, która wystąpiła o przyznanie wsparcia finansowego.

  1. Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
  2. Budżet Projektu wynosi: 23 766 376,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE  20 201 420,41 PLN
  3. Celem głównym PR jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2020-22 poprzez:

-utworzenie min. 357 miejsc pracy w nowych i istniejących PS dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz prowadzeniem działań mających na celu stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi, w tym innowacyjnych,

-rozwój Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej, skupiającego PES/PS/JST z ter. subregionu.

 

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Pobierz

Formularz pochwał, skarg, wniosków do pobrania w wersji Word i w wersji PDF

Uwagi do pracy OWES i jakości usług

Uwagi do pracy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można kierować do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.askses@mrpips.gov.pl

FIlmy promujące działalność Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Film promocyjny   LINK

Wykuci w ogniu - film o Przedsiębiorstwie Społecznym LINK

Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej  LINK

Ulotka infomracyjna LINK

 

Nasze Przedsiębiorstwa Społeczne. LINK

Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij