AKTUALNOŚCI POWES 2

OGŁOSZENIE O NABORZE Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w ramach projektu pn.: „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” , Runda 3


OGŁOSZENIE O NABORZE

Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w ramach projektu pn.: „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” ,

Runda 3

 

 

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle zaprasza istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne będące Uczestnikami projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Wnioski należy składać w terminie od 15.11.2021 r. do 26.11.2021 r. Nabory będą powtarzane cyklicznie, do czasu wyczerpania alokacji. Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, lub po terminie zakończenia naboru, nie będą podlegać rozpatrzeniu. Informacje o terminach kolejnych rund naboru Wniosków będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej projektu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego należy składać:

1. Osobiście w Biurach Projektu czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14:00:

a) 38-200 Jasło, ul Kadyiego 12, pok. 205

b) 38-500 Sanok, ul. Lwowska 18,

c) 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10.

 lub

2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera.

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, liczy się data wpływu Wniosku do Biura Projektu.

Wnioski składane drogą pocztową/kurierem należy wysyłać wyłącznie do Biura Projektu w Jaśle:

38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, pok. 205

W przypadku osobistego złożenia Wniosku Uczestnik projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer Wniosku. Uczestnik projektu, który prześle Wniosek za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ kurierem otrzyma na podany we Wniosku adres e-mail potwierdzenie jego złożenia zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer Wniosku

Informacje o terminach planowanych posiedzeń Komisji Oceny Projektów będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej projektu.

 

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach w formie papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD/pendrivie (zgodna z papierową, tj. Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami), w jednej wspólnej kopercie oznaczonej nazwą i dokładnymi danymi teleadresowymi Przedsiębiorstwa Społecznego zgodnie z poniższym wzorem:

 

 

Biuro Projektu

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II

 

, (adres biura projektu)

 

…………….…………………………………………………………………………………….. Wnioskodawca

                                                             (nazwa podmiotu)

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

                                                        adres (siedziba) podmiotu

 

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych

 

 

Wniosek oraz załączniki powinny być wypełnione elektronicznie, w języku polskim, w sposób opisany w Minimalnym Zakresie Regulaminu Wsparcia Finansowego, §8 ust. 14-24 zamieszczonym na stronie

www.pakd.pl/owes2/dokumenty-do-pobrania/regulamin-wsparcia-finansowego--owes-2.

 

Złożony Wniosek o wsparcie finansowe wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi.

Złożenie kompletnego Wniosku wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia finansowego.

Realizator projektu będzie prowadził korespondencję z osobą wskazana do kontaktu we Wniosku, w formie pisemnej (e-mailowej lub listownej).

Korespondencja kierowana będzie na adres wskazany we Wniosku.

Ocena złożonych Wniosków dokonywana będzie zgodnie z §9 Minimalnego Zakresu Regulaminu Wsparcia Finansowego.

 

UWAGA !

Zaleca się, by przed złożeniem Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego Wnioskodawcy zapoznali się z treścią Minimalnego Zakresu Regulaminu Wsparcia Finansowego,  zamieszczonym na stronie:

http://www.pakd.pl/owes2/dokumenty-do-pobrania/regulamin-wsparcia-finansowego--owes-2

 

Należy także dokładnie zapoznać się treścią Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, a zwłaszcza z listą załączników do Wniosku. Wniosek oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie:

http://www.pakd.pl/owes2/dokumenty-do-pobrania/regulamin-wsparcia-finansowego--owes-2

 

Informacji nt. naboru udziela:

Robert Radwan, koordynator merytoryczny, tel. 508 224 364, e-mail: r.radwan@pakd.pl

 

 


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij