Cele POWES

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom oraz podmiotom ekonomii społecznej w działaniach mających na celu utworzenie, co najmniej 202 miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz działania mające na celu ich stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi.

Cele strategiczne

  1. Zbudowanie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw społecznych oraz utworzenie sieci wsparcia z JST i biznesem.
  2. Stworzenie środowiska przyjaznego dla rozwoju Ekonomii Społecznej
  3. Utworzenie 4 inkubatorów Help Desk
  4. Opracowanie i wdrożenie modelu franczyzy społecznej

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - 276,

Liczba powstałych w wyniku działalności OWES grup inicjatywnych, które w toku wsparcia wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej -74,

Liczba środowisk (społeczności lokalne, grupy, instytucje) objętych animacją, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej - 93,

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1,

Liczba utworzonych nowych przedsiębiorstw społecznych poprzez osoby prawne - 1,

Liczba istniejących PES, w których sfinansowano utworzenie nowych miejsc pracy pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne – 1.

Formularz pochwał, skarg, wniosków do pobrania w wersji Word i w wersji PDF

W razie problemów lub wątpliwości do funkcjnowania Ośrodka Wsaprcia Ekonomii Społecznej, prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

Ulotka POWES do pobrania:

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij