O projekcie


Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zapraszają do udziału w nowym projekcie „Twoje kwalifikacje Twoją szansą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
https://wupkielce.praca.gov.pl/ 

Okres realizacji projektu: marzec 2024 – grudzień 2025

 Zasięg terytorialny projektu – województwo świętokrzyskie.

Celem głównym jest promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących (EFS+).W aktywnej integracji będą realizowane przede wszystkim usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (głównie poprzez kursy i szkolenia zawodowe oraz studia podyplomowe), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi wyłącznie 200 (110K, 90M) osób ubogich pracujących (zdefiniowanych w Regulaminie wyboru projektów numer naboru FESW.10.10-IP.01-001/23, str. 9-10) które zamieszkują obszar województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, w tym minimum 10 osób z co najmniej 3 grup wymienionych poniżej):

a) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej
z przesłanek kwalifikujących je do wsparcia w projekcie, o których mowa w pkt 1 podrozdziału 4.2 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+
w regionalnych programach na lata 2021–2027, lub spełniające więcej niż jedną przesłankę określoną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 

b) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

c) z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby z

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

d) korzystających z programu FE PŻ;

e) opuszczających placówki opieki instytucjonalnej;

f) wykluczonych komunikacyjnie;
g) osób, które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy. 

 

 

Główne działania:

1. Pomoc w zakresie określenia i aktualizacji ścieżki zawodowej – IPD, opracowanie

elektronicznego portfolia – dla 200 UP

2. Poradnictwo zawodowe dla 200 UP oraz poradnictwo psychologiczne dla 60UP

3. Pośrednictwo pracy świadczone dla 200 UP

4. Szkolenia i kursy zawodowe dla 150 UP

5. Studia podyplomowe dla 50 UP

6.Wsparcie dodatkowe dla 80 UP w postaci : wsparcia trenera personalnego /asystenta osoby niepełnosprawnej, poradnictwa prawnego 

Główne rezultaty:

  • całkowita liczba osób objętych wsparciem – 200 osób.
  • liczba osób objętych wsparciem i spełniających wymogi kryterium premiującego Nr 3– min. 10 osób.
  • liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu - 180 osób 

Wartość projektu: 1 957 872,00 zł, w tym dofinasowanie z UE: 1 859 978,40

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij