O projekcie

Informacje ogólne o projekcie

Projekt „Samozatrudnienie Twoją Szansą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe) na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Lider projektu) w partnerstwie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą sp. z o.o.

 

Okres realizacji projektu

od 2021-12-15 do 2023-08-31

 

Zasięg terytorialny

województwo świętokrzyskie

 

Celem głównym projektu jest powstanie i funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy (w okresie 04.2022 - 06.2023) – 100 mikroprzedsiębiorstw (które wygenerują min. 10 miejsc pracy), co w części przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego – zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Cel osiągnięty zostanie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia 120 Uczestnikom Projektu: szkolenia oraz wsparcie eksperckie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe finansowe.

 

Uczestnicy projektu

Grupę docelową stanowić będzie wyłącznie 120 (w tym 66 kobiet) osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej należące do jednej z poniższych grup:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

- osoby sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki,

- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020r. wskutek pandemii COVID-19.

 

Główne działania

1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu.

2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 120 Uczestników Projektu.

3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznes Planów.

4. Udzielenie środków finansowych na przedsiębiorczość dla 100 Uczestników Projektu.

5. Wsparcie pomostowe udzielane w postaci finansowej w wysokości do 1495 zł netto na m-c na 1 Uczestnika Projektu przez:

- 9 miesięcy (I ,II i III kwartał działalności gospodarczej) dla 90 Uczestników Projektu,

- 12 miesięcy (IV kwartał działalności gospodarczej) dla 10 Uczestników Projektu, którzy zatrudnili pracowników.

W przypadku większej ilości Uczestników Projektu zatrudniających pracowników wprowadzone zostanie kryterium preferujące Uczestników Projektu, których firmy wygenerują więcej miejsc pracy w przeliczeniu na etaty.

  

Wkład własny:

Uczestnik projektu będzie zobligowany do wniesienia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego w wysokości min.:

- 8.040,00 zł w przypadku Uczestnika Projektu, który otrzymał 12 miesięczne wsparcie pomostowe,

- 6.030,00 zł w przypadku Uczestnika Projektu, który otrzymał 9 miesięczne wsparcie pomostowe.

Uczestnik Projektu będzie miał możliwość wyboru formy wniesienia wkładu własnego poprzez:

- jednorazowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą, niezbędnych do uruchomienia firmy, poza otrzymaną w wysokości 23.050,00 zł dotacją lub

- comiesięczne rozliczanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, poza otrzymanym w wysokości 1.495,00 zł wsparciem pomostowym.

Uczestnicy Projektu będą zobowiązani przedstawić dokumenty księgowe (faktury, rachunki, zapłaty ZUS) wraz z dowodami ich zapłaty potwierdzające wydatkowania wkładu własnego w wysokości określonej w umowie z Uczestnikiem Projektu.

 

Główne rezultaty

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 100.

- Powstanie 100 mikroprzedsiębiorstw oraz utworzone zostanie 10 dodatkowych miejsc pracy.

 

Wartość projektu

5.159.314,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4.385.416,90 zł.

 

Biura projektu

Biuro Agencji Rozwoju Regionalnego

ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

adres e-mail: farr@farr.pl

tel. 41 274 46 90

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

 

Biuro Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kamienna

adres e-mail: tsp@pakd.pl

tel. 510-931-343

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

 

Punkty rekrutacyjne

- Kielce, ul. Warszawska 21/9

- Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 38

- Krasocin, ul. Spółdzielcza 1

- Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 5

- Sandomierz, ul. ks. Poniatowskiego 2

 

Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij