Projekty realizowane

„Kierunek praca - program aktywizacji ludzi młodych!”


Strona projektu

 

„Kierunek praca - program aktywizacji ludzi młodych!”      

 

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizowanym w ramach
Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1.

 Projekt współfinansowany z Europejskiego funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-09-30

 

Celem głównym projektu jest:

indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna poprzez nabycie kompetencji "miękkich" oraz nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, jak również nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, przez 110 UP (w tym 61 kobiet).

 

 

Grupa docelowa projektu (uczestnicy):

 

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba fizyczna w wieku 15 – 29 lat, zamieszkująca (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, która[1]:

 1. pozostaje bez pracy,
 2. nie jest osobą bezrobotną zarejestrowaną lub niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
 3. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie się w trybie zaocznym i wieczorowym nie wyklucza z udziału w projekcie), lub zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki[2],
 4. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w szkoleniach mających na celu uzupełnienie, uzyskanie lub doskonalenie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych (udział w szkoleniu finansowanym ze środków prywatnych nie wyklucza z udziału w projekcie).

 

Wsparcie w projekcie otrzyma 110 osób biernych zawodowo  (61 K, 49 M), w tym co najmniej 20% osób z niepełnosprawnościami (ON) i/lub o niskich kwalifikacjach (NK).

 

Ze wsparcia w projekcie mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki grupy docelowej projektu, o których mowa w punkcie 1 § 2.

 

Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej - tzn. nie pracują  i nie są bezrobotne, nie poszukują aktywnie zatrudnienia i nie są gotowe do podjęcia pracy.

 

W projekcie nie mogą brać udziału następujące osoby:

 

 1. Osoby pracujące,
 2. Osoby bezrobotne  - to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia (osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy).
 3. Osoby, które stanowią grupę docelową Poddziałania 1.3.1 PO WER - tryb konkursowy, tj:
 1. osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET,z następujących grup docelowych:
 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu  nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po  zakończeniu  zatrudnienia w zakładzie).
 1. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

 

 1. Z udziału w  projekcie wyłączone są również, według definicji ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020:
 1. osoby prowadzące działalność na własny rachunek - prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową ponieważ są uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa);
 3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej, zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. 
 4. bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

 

W związku z powyższym osoba bez pracy, nieuczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana lub/i ubezpieczona w KRUS lub zgłoszona w KRUS jako „domownik" (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) nie może być traktowana jako osoba niepracująca.

 

 1. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem), które są uznane  za osoby pracujące.

 

Przewidywane formy wsparcia:

I. Obligatoryjne:

 1. identyfikacja predyspozycji zawodowych UP, wsparcie doradcze – Poradnictwo zawodowe (2 godziny na osobę), prowadzące do opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD);
 2. elektroniczne portfolio  (8 godzin na osobę);
 3. poradnictwo grupowe (warsztaty): „Umiejętność poruszania się po rynku pracy” (4 godziny na osobę, wsparcie realizowane w trakcie 1 spotkania grupowego);

pośrednictwo pracy - indywidualne spotkania z  pośrednikiem pracy mające na celu doprecyzowanie oczekiwań UP i wybór zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP.

 

 1. Udział w pozostałych formach wsparcia wynikał będzie z zaleceń zawartych w IPD.
 1. Uczestnik projektu jest uprawniony do:
 1. nieodpłatnego udziału w projekcie „Kierunek praca – program aktywizacji ludzi młodych !”;
 2. nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia;
 3. otrzymania stypendium szkoleniowego w czasie szkoleń zawodowych w wysokości 1 033,70 zł  brutto za 150 godzin szkolenia, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium szkoleniowego ustalana będzie proporcjonalnie;

Stypendium nie będzie naliczane za udział w IPD, poradnictwie grupowym, pośrednictwie pracy.

 1. otrzymania stypendium stażowego w czasie odbywania stażu zawodowego w wysokości 1 033,70 zł brutto miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium wyliczane będzie proporcjonalnie;
 2. otrzymania zwrotu kosztów dojazdu związanych z udziałem w poszczególnych formach wsparcia, koszty dojazdu nie mogą przekraczać wysokości kwoty kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej i muszą być udokumentowane. Osobom zamieszkałym w miejscowości, w której realizowane jest wsparcie, zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje.

 

Planowane efekty/rezultaty:

 

 • Realizacja szkoleń zawodowych dla 50 Uczestników Projektu.
 •  Realizacja 72 staży * 6 miesięcy.
 •  Wsparcie zatrudnieniowe 8 UP.

 

Wartość projektu: 1 838 198,09 zł PLN.

Wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Społeczny): 1 549 233,35 PLN

 

Szczegółowe informacje/regulacje zawiera: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

 

[1] Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby z kategorii NEET, z wyłączeniem  osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osób bezrobotnych niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy,  projekt skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo.

[2] Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.)


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij