Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku nr 1/TSP3/KOW/2017


Jasło, dn. 24.07.2017 r.

 

Rozeznanie rynku nr 1/TSP3/KOW/2017

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi Oceny Biznes Planów
w ramach projektu:

 

„Twoja szansa na przedsiębiorczość III edycja”

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy Działania RPSW.10.04.00 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania RPSW.10.04.02 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - ZIT (projekty konkursowe)

 

 1. Przedmiot rozeznania rynku

 

Przedmiot rozeznania obejmuje usługę realizacji Oceny Wniosków (Biznesplanów).

 

W ramach zamówienia zamawiający przewiduje ocenę maksymalnie 112 Biznesplanów + maksymalnie ocenę 28 Biznesplanów po odwołaniach,  dla rozpoczynających prowadzenie działalności  gospodarczej  uczestników projektu „Twoja szansa na  przedsiębiorczość III edycja”.

Ocena każdego biznesplanu dokonywana jest przez dwóch wybranych losowo członków KOW.

 

Zamawiający informuje, że podane wyżej ilości Biznesplanów podlegających ocenie mogą ulec zmianie, z uwagi na specyfikę realizacji projektu, np. niewyłonienie wystarczającej liczby uczestników, brak odwołań,  rezygnacja uczestników z udziału w projekcie, itp.

 

Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej jakości i efektywności usług oraz określone we wniosku o dofinansowanie zasady pracy Komisji Oceny Wniosków, Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia przez minimum 5 członków KOW i zobowiązuje Oferentów do zapewnienia co najmniej 5 osób dla spełnienia w/w warunku.

 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia: - osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia,

z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane; - osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane) a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha

przeliczeniowych.

 

Realizacja doradztwa odbędzie się w ustalonych przez  Zamawiającego miejscowościach.

 

Rodzaj zamówienia, kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

79411100-9 Usługi w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

 

Tematyka usługi

 

Ocena Biznes Planów

 

Obowiązki Wykonawcy

 

W skład obowiązków należących do Wykonawcy będzie wchodzić:

 1. prowadzenie oceny biznes planów   w miejscu  i czasie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami zawartej umowy,
 2. utrzymanie stałego kontaktu z Zamawiającym i przekazywanie na bieżąco całej dokumentacji związanej z realizacją usługi ,
 3. osobiste świadczenie usługi w postaci przygotowania i przeprowadzenia oceny,
 4. przygotowanie kart oceny, protokołów.

 

Wykonawca musi być dyspozycyjny, tj. wykonać ocenę biznes planów  w miejscu, czasie
i ilości godzin w danym dniu zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Każda z osób realizujących zamówienie musi posiadać:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętności i wiedzę oraz udokumentowane doświadczenie praktyczne z zakresu oceny BP, analiz finansowych,

 

Wykonawca musi być dyspozycyjny, tj. wykonać usługę w miejscu, czasie i ilości godzin

w danym dniu zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Minimalny okres zgłoszenia zapotrzebowania na doradztwo wyniesie 48 godzin.

 

Wykonawcą usługi nie może być osoba zatrudniona u Partnera projektu lub osoba powiązaną osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 1. Forma współpracy

Zamawiający  zawrze z Wykonawcą umowę cywilnoprawną, odrębnie dla każdej z osób wchodzących w skład KOW.

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do dnia 31 grudnia 2028 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność  i bezpieczeństwo.

 1. Czas realizacji zamówienia

Planowany od dnia podpisania umowy:

- do 31.12.2017 r. (I nabór),

- I kwartał 2018 r. (II nabór)

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszych/nej oferty/ofert nastąpi zgodnie z następującymi kryteriami:

1.         Cena brutto za ocenę 1 Biznesplanu przez 1 oceniającego,

 

 

Kryterium (K): Cena  brutto.

 

K - Cena – waga 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt),

 

Kryterium będzie oceniane na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w Formularzu ofertowym.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K = (C min: C) x 100,

gdzie:

K – liczba punktów uzyskana za kryterium Cena

C min – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K) w oparciu o wyliczenia o których mowa powyżej. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo, Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Sposób składania oferty

Ofertę należy składać wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Oferta zawierać będzie cenę całkowitą z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych
z realizacją usługi.

Jeżeli ofertę składa grupa osób fizycznych, oferta i załączniki mogą być podpisane przez osobę reprezentującą grupę, pod warunkiem dołączenia upoważnienia podpisanego przez pozostałe osoby.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Oferenta/ów dokumentów potwierdzających informacje zawarte w złożonej ofercie.

 1. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.08.2017 r. do godz. 14.00 (wiążąca jest data wpływu).

Ofertę można składać:

 • osobiście w biurze PAKD: ul. Kadyiego 12,  38-200 Jasło,
 • lub droga pocztową na podany powyżej adres w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „Oferta cenowa Rozeznanie rynku nr 1/TSP3/KOW/2017”.
 1. Osoba do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Małgorzata Gębska tel. 510 931 343, e-mail: tsp3@pakd.pl

 

 

                                                                                                  Z poważaniem,

Wiesław Tomasik,

Prezes Zarządu

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij