Zapytania ofertowe

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów


ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozeznanie rynku

z dnia 05.10.2017

Znak sprawy: POWES/WSOiD/2017

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z. o.o.

ul. Staszica 7

38-200 Jasło

Nr KRS 00000144369

Nr NIP 6851004521

Pobierz zapytanie w wersi word.

Pobierz zapytanie w wersji PDF.

Załącznik nr 3 do oferty.

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Robert Radwan, kierownik OWES,

tel.

e-mail: r.radwan@pakd.pl

 

 •  Rodzaj zamówienia, kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

 

 • Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ulicy Lwowskiej 18 w Sanoku, w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” (POWES), realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, który jest współfinansowanyze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. W związku z realizacją projektu pn. „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zlokalizowanym w Sanoku, ul. Lwowska 18.
 2. Zamówienie obejmuje:
 • demontaż i utylizację 2 witryn wejściowych (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) do lokali znajdujących się na parterze budynku przy ulicy Lwowskiej 18 w Sanoku,
 • montaż 2 nowych witryn wejściowych (wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi),
 • obróbkę zamontowanych 2 witryn wejściowych (szpalety, itd.).

 

 1. Wymiary i parametry witryny nr 1 i nr 2 – znajdują się w załączniku nr 3.

 

 1. Dodatkowe wymogi:
 • Profil – tworzywo sztuczne,
 • Kolor – brązowy (odcień do ustalenia z Zamawiającym),
 • Parapety wewnętrzne – konglomerat, kolor kremowy marmur,
 • Parapety zewnętrzne – kolor brązowy, blacha powlekana, zakończenia plastikowe,
 • Okucia – kolor brązowy,
 • Pakiet szybowy Uw ≤ 1W/(m2·K),
 • Szyby zewnętrzne w drzwiach i oknach bezpieczne,
 • Drzwi otwierane na zewnątrz,
 • Przeszklenie drzwi 2/3 wysokości, 1/3 tworzywo sztuczne – część dolna,
 • Nawiewniki standardowe do okien uchylnych,
 • Zamknięcie drzwi – klamka, zamek typu Gerda/lub o podobnych parametrach.
 1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem zamówienia oraz sprawdzenie wymiarów okien i parapetów w naturze, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,
 2. Zastosowane do wykonania zamówienia materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności oraz spełniać wymagania właściwych norm.
 3. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane i stolarkę okienną na okres co najmniej 4 lat, licząc od dnia zakończenia montażu potwierdzonego protokołem odbioru.
 4. Termin wykonania zamówienia – maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
 • Wymagania wobec Oferenta:
 1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Oferentów korzystających z pełni praw publicznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających łącznie następujące warunki (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
  • Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny wypis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 • Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Oferentem a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Oferenta o braku ww. powiązań (załącznik 2).
 • Nie są w stanie upadłości bądź likwidacji (w przypadku podmiotu gospodarczego) oraz nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaległości w płatności podatków. Opis weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie Oferenta w treści  załącznika nr 1.
 • Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu wykonania zamówienia.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.W sytuacji wątpliwości co do jakości realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wstrzymuje wszystkie płatności do czasu wyjaśnienia.

 

 • Rodzaj umowy:

Umowa na świadczenie usług.

 • Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie:

 1. Ceny razem brutto za wykonanie usług będącej przedmiotem niniejszej oferty.

 

 1. Kryterium (K1): Cenabrutto.

 

K1 - Cena – waga 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt),

 

Kryterium będzie oceniane na podstawie ceny całkowitej brutto obejmującej pełne wykonanie zlecenia będącego przedmiotem niniejszej oferty, wskazanej w Formularzu ofertowym.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (C min: C) x 100,

gdzie:

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium Cena

C min – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 1. Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: K = K1

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K) w oparciu o wszystkie kryteria i wyliczenia o których mowa powyżej. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska jednakową, najwyższą liczbę punktów, Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo, Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 • cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować ma wszystkie koszty związane z jego realizacją,
 • cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami,
 • ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza,
 • rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,
 • nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.

 

 • Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę  należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

 1. Załącznik 1 Formularz ofertowy wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie warunków koniecznych, opisanych w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 2,
 • Oświadczenie o braku zaległościwobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu należnych składek i podatków – załącznik nr 3,
 • Opis posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej - załącznik nr 4, (Oferent musi spełnić kryterium dopuszczające określone w pkt.VI.1),
 • Dokumenty stwierdzające stan prawny, tj. aktualny wyciąg z rejestru sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • Miejsce i termin składania ofert:
 1. Termin składania ofert upływa 13.10.2017 r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu.
 2. Miejsce i forma składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z. o.o., ul. Kadyiego 12, II piętro, 38-200 Jasło.

Ofertę prosimy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta: POWES/WSOiD/2017, nie otwierać przed 13.10.2017 r. godz. 14.00” wraz z nazwą i adresem Oferenta.

Ofertę można także złożyć drogą mailową (skany podpisanych dokumentów) na adres powes@pakd.pl , z dopiskiem w rubryce temat : „Oferta: POWES/WSOiD/2017, nie otwierać przed 13.10.2017 r. godz. 14.00”.

 

 • Warunki unieważnienia postępowania

PAKD Sp.  z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 • Dodatkowe informacje

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.

O ewentualnym wybraniu oferty oferent zostanie poinformowany drogą mailową/telefoniczną.

Załącznik nr 1

Znak sprawy: POWES/WSOiD/2017

…………………………………

Miejscowość, data

 

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY – Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z o.o., ul. Staszica 7, 38-200 Jasło

_______________________________________________________________________________________

Oferent:……………………………………..……..…………................................................................................................................

adres:…………………………..……….……………………….…………………………………………………………………….………………………………………

…………………………..……….……………………….…………….……………………………………………………………….………………………………………

adres do korespondencji: ……….…………………….…………………………………………………………………….………………………………………

…………………………..……….……………………….…………….……………………………………………………………….………………………………………

tel./fax, e-mail: ….……………………………………………………….………………………………….……………………………………………………………

NIP: …………………………………..…………………………………; REGON: ……………………………………………………………………………………….

                                   (dane Oferenta)

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu którego przedmiotem jest wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Lwowskiej 18 w Sanoku,  w związku realizowanym projektem „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” (POWES), w ramach Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie RPPK.08.05.00-18-0005/16-00, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

 

 

Nazwa/zakres usługi

Cena jednostkowa brutto (zł) dla

witryn

Cena razem brutto (zł)

Cena razem brutto (słownie)

Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Lwowskiej 18 w Sanoku

Witryna nr 1 ………………………………… 

Witryna nr 2 …………………………………

…………………………………………………………

 

 

słownie: ………………………………………………

 

 

 

 (cena słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………zł) za wykonanie zamówienia  zgodnie z przedmiotem niniejszego rozeznania rynku w ramach projektu POWES.

 

 

…………………………….

Pieczęć/czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

 

Oświadczam, że:

 • posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia,
 • nie jestem w sytuacji, że otwarta została likwidacja i/lub ogłoszona upadłość,
 • zapoznałam/em się z ogłoszeniem i Zapytaniem Ofertowym oraz nie wnoszę do niego zastrzeżeń, przyjmuję warunki w nim zawarte i uznaję się za związanego/ą tymi warunkami, wymaganiami i zasadami postępowania,
 • nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia i nie występują przesłanki w tym zakresie,
 • złożona oferta spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia,
 • uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu, tj. 30 dni od daty otwarcia,
 • wszystkie informacje w ofercie i innych przedłożonych dokumentach są aktualne i zgodne z prawdą,
 • posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zapytaniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • nie posiadam zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaległości w płatności podatków.

 

 

 

…………………………..……                                                                 …..……………………………………………

                       (Miejscowość i data)                              (Pieczęć/czytelny podpis osoby uprawnionej do składania                                                                                                       świadczeń woli w imieniu Oferenta)

 

 

Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń informuję, iż dane zawarte w formularzu ofertowym do zapytania ofertowego znak sprawy POWES/WSOiD/2017, załącznikach oraz innych przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą.

 

 

…………………………..……                                                                 …..……………………………………………

             (Miejscowość i data)                                         (Pieczęć/czytelny podpis osoby uprawnionej do składania                                                                                                      oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

 

 

 

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach pozostałych załączników Oferent zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić. 

 

Załącznik nr 2

Znak sprawy: POWES/WSOiD/2017

 

 

 

 (Pieczęć firmowa/imię i nazwisko oraz adres Oferenta)

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

 

 

Składając ofertę w postępowaniu której przedmiotem jest wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ulicy Lwowskiej 18 w Sanoku w ramach projektu POWES, dla Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o.o., znak sprawy: POWES/PAKD/8/2017, oświadczam, że nie podlegam, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie poniższych zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

 

„W celu uniknięcia konfliktu interesów:

 

 • w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie,
 • osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne”.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

…………………………..……                                                                 …..……………………………………………

             (Miejscowość i data)                                         (Pieczęć/czytelny podpis osoby uprawnionej do składania                                                                                                      oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

 

Zgodnie z art.9 rozporządzenia ogólnego


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij