Projekty wykonane

Droga do sukcesu - Aktywizacja zawodowa !


Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji oraz Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.  ogłasza rekrutację  dla Kandydatów/-ek zainteresowanych szkoleniami zawodowymi, stażami i subsydiowanym zatrudnieniem do projektu „Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”.

Pobierz informacje o projekcie.

Zgłoszenia do projektu „Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!” przyjmowane będą w terminie od: 24.01.2018r. do 23.02.2018r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-14:30. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do uzbierania max. 120 formularzy rekrutacyjnych.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria:

w wieku powyżej 29 roku życia/w wieku 30 lat i więcej, zamieszkująca w powiatach jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim ziemskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim, przeworskim województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami), spełniająca kryteria grupy docelowej, tj. należąca minimum do jednej z poniższych grup:

– osoba w wieku d 50 roku życia,

– osoba niepełnosprawna,

– osoba o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, która nie podlega szczegółowym wyłączeniem podanym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie; która dostarczy do Biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne, spełniająca warunki zawarte w § 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie; która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Uwaga! Osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia na etapie rekrutacji, otrzymają dodatkowe punkty, ze względu na ich trudną sytuację na rynku pracy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU – NIE ZWLEKAJ I ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU!

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu w Jaśle  przy ul. Kadyiego 12,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30 tel. 13 446 75 62,

Biuro PAKD Przemyśl – ul. Katedralna 5 (I piętro) pokój 20/2 tel. 531 399 092

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30

 UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU PREFERENCJI DRUKOWANIA FORMULARZA I ZAŁĄCZNIKÓW (KOLOR LUB CZARNO-BIAŁE) PROSIMY STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE WERSJE DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny – załącznik numer 1 do regulaminu rekrutacji wraz załącznikami:

  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego
  • Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy – załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego,
  • Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji – załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
  • Oświadczenie o wieku od 50 r.ż. – załącznik numer 4 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy – jeśli dotyczy),
  • Zaświadczenie z ZUS o niezgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie potwierdzające fakt bycia osobą bierną zawodowo (jeśli dotyczy),
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (jeśli dotyczy).

Dokumenty rekrutacyjne wersja czarno – biała (zip)

Dokumenty rekrutacyjne wersja kolor (zip)

Rekrutacja Uczestników do projektu będzie składała się z następujących etapów:

Nabór do projektu trwać będzie min. 4 tygodnie a informacja o terminie jego rozpoczęcia i zakończenia będzie upubliczniona z min. 2 tyg. wyprzedzeniem.

Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność kandydatów wg przyznanej punktacji, sporządza zestawienie ocen kandydatów, protokoły z doboru. Do projektu będą kwalifikowane osoby spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, które złożą kompletne dokumenty i uzyskają największą ilość punktów za kryteria preferencyjne.

Kryteria preferencyjne przyznawane będą następująco:

– osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) – 5 pkt,

– osoby od 50 roku życia – 3 pkt,

– osoby niepełnosprawne – 2 pkt.

Lista rezerwowa zostanie utworzona w przypadku wyczerpania miejsc w Projekcie.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decydować będą kolejno: płeć (kobiety), niskie kwalifikacje, bycie osobą od 50 r.ż., niepełnosprawność, a następnie wcześniejsza data złożenia Formularza Rekrutacyjnego.

W wypadku rezygnacji UP do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby kandydatów, przeprowadzona zostanie dodatkowa  intensywna kampania informacyjno- promocyjna i dobór kandydatów do projektu. Informacja o tej sytuacji ukaże się na stronie internetowej projektu i  stronie internetowej partnera.

Przy zgłoszeniu większej liczby kandydatów w wyznaczonym czasie zostanie rozpatrzona większa liczba zgłoszeń. Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu naboru ukaże się na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej Partnera.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 90 osób (54 kobiety i 36 mężczyzn), spełniający kryteria podane w §4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i udziału w projekcie zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”, z którym Kandydaci zobowiązani są się zapoznać.

 


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij