Projekty wykonane

Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja


  Projekt,, Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” polega na kompleksowym wsparciu 100 osób należących do Grupy Docelowej , które doprowadzi do założenia przez nich 72  mikroprzedsiębiorstw
i ich dalszego funkcjonowania ( minimum przez 12 m-cy).

                                     Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie: RPSW.10.04.00 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie RPSW.10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – OSI (projekty konkursowe)

Projekt jest realizowany przez Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o.
w partnerstwie z:

Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej

z siedzibą w 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 105

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Obszar realizacji Projektu to: (województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina słupia), (województwo świętokrzyskie, powiat pińczowski, gmina złota), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina wojciechowice), (województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina wodzisław), (województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina wiślica), (województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina wilczyce), (województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gmina wąchock), (województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina waśniów), (województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina tuczępy), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina tarłów), (województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina szydłów), (województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina stopnica), (województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina stąporków), (województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina solec-zdrój), (województwo świętokrzyskie, powiat konecki,gmina smyków), (województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina słupia (konecka)), (województwo świętokrzyskie, powiat kazimierski, gmina skalbmierz), (województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, gmina secemin), (województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina samborzec), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina sadowie), (województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina ruda maleniecka), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina raków), (województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina radoszyce), (województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, gmina radków), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina pierzchnica), (województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina pacanów), (województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina osiek), (województwo świętokrzyskie, powiat kazimierski, gmina opatowiec), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina opatów), (województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina oleśnica), (województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina oksa), (województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina obrazów), (województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina nowy korczyn), (województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina nagłowice), (województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, gmina moskorzew), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina mniów), (województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gmina mirzec), (województwo świętokrzyskie, powiat pińczowski, gmina michałów), (województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina małogoszcz), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina łopuszno), (województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina łoniów),(województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina łagów), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina lipnik), (województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina kunów), (województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina koprzywnica), (województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, gmina kluczewsko), (województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina klimontów), (województwo świętokrzyskie, powiat kazimierski, gmina kazimierza wielka), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina iwaniska), (województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina imielno), (województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina gowarczów), (województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina gnojno), (województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina fałków), (województwo świętokrzyskie, powiat pińczowski, gmina działoszyce), (województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina dwikozy), (województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina ćmielów), (województwo świętokrzyskie, powiat kazimierski, gmina czarnocin), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina bodzentyn), (województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina bodzechów), (województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina bliżyn), (województwo świętokrzyskie, powiat kazimierski, gmina bejsce), (województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina bałtów), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina baćkowice)

 

CEL PROJKETU

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia 100 osobom fizycznych, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim  nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do  25 400 zł dla 68 UP),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do  24 000 zł dla 4 UP),

- pomocy finansowej w pierwszym najtrudniejszym okresie prowadzenia firmy (finansowe wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 m-cy w wysokości do 2000,00 zł miesięcznie)

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej od. (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

-  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności  gospodarczej – 84;
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności  gospodarczej – 72;
- Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności  gospodarczej – 6;

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 100 osób fizycznych (55K, 45M), które uczą się lub zam. w rozum. KC na terenie obszaru OSI obejmującego gminy wymienione w obszarze realizacji projektu, nieposiadających zatrudnienia  w wieku powyżej 29 roku życia zamierz. rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. ,z wyłączeniem zarejestrowanych  w Centralnej Ewidencji  Informacji

o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działań. na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety,
  • osoby po 50 r. życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane,

lub

- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 GŁÓWNE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W PROJEKCIE

  1. Rekrutacja - działania rekrutacyjne doprowadzą do wyłonienia 100 Uczestników projektu, realizowane będą zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja prowadzona będzie w 2 edycjach, z których każda wyłoni 56 Uczestników projektu:

I edycja rekrutacji odbędzie się w październiku 2017 r.

II edycja rekrutacji planowana jest na luty 2018 r. 

  1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze – obligatoryjne dla 100 Uczestników projektu:

- Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”

Jego celem jest uzyskanie przez Uczestników projektu wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Realizowane będzie w 8 grupach.

Czas trwania szkolenia -  30 godzin ( 5 dni po 6 godzin).

 - Doradztwo grupowe "Rozliczenia podatkowe"

Celem doradztwa będzie dostarczenie wiedzy i przekazanie informacji niezbędnych do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych związanych ze wsparciem (kwalifikowalność i rozliczanie VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych wybór formy opodatkowania).

Realizowane będzie w 8 grupach po 2 godziny na grupę. 

- Doradztwo grupowe z zakresu „Psychologii biznesu”

Realizowane będzie w 8 grupach  po 2 godziny na grupę.

Celem doradztwa będzie zwiększenie efektywności przyszłych pracodawców i konkurencyjności uruchomionej firmy.

- Doradztwo indywidualne z Biznes planów

Realizowane będzie poprzez indywidualne spotkania z doradcą, zaś jego celem będzie doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzania biznes planów.

Przewidziano 4 godziny doradztwa na jednego Uczestnika projektu.

  1. Udzielenie dotacji Uczestnikom projektu

Realizowane będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

W wyniku prac komisji wyłonionych zostanie 68 Uczestników projektu, którzy otrzymają:

- dotację w maksymalnej wysokości 25 400,00 zł na osobę

oraz  4 Uczestników Projektu, którzy  otrzymają dotację z  Powiatowe Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej w maksymalnej  wysokości 24 000 zł na osobę

- finansowe wsparcie pomostowe dla 72 UP w maksymalnej wysokości 2000,00 zł na 1 UP przez okres 9 miesięcy.

- finansowe wsparcie pomostowe dla 30 UP w maksymalnej wysokości 2000,00 zł na 1 UP na przez kolejne 3 m-ce

  1. Wsparcie pomostowe doradcze

Realizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcami – średnio 7 godzin na 1 Uczestnika projektu.
Głowna tematyka doradztwa to: pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (w tym w aktualizacji i realizacji Harmonogramu rzeczowo finansowego),  rozliczanie dotacji, zagadnienia biznesowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (finanse, rentowność, rozwój firmy, marketing..), doradztwo specjalistyczne  dotyczące różnorodnych, indywidualnych aspektów prowadzenia firmy (np. BHP, HACCP..)

Wartość projektu wynosi  397 101,00 zł,  w tym kwota dofinansowania  388 405,95 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 397 535,85 zł.


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij