Projekty wykonane

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to: miasto Krosno, powiat jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki. Dopuszcza się możliwość udziału do 20% uczestników/czek projektu (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.

W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego poprzez:

1. Usługi informacyjne o sektorze ekonomii społecznej, ofercie wsparcia, stanie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim,

2. Usługi animacyjne w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, realizowane m.in. w następujących formach:

- animowanie  lokalnych społeczności do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,

- wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej,

- wspieranie osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES czy PS,

- diagnozowanie potencjału lokalnego,

- wyszukiwanie lokalnych liderów,

- organizowanie spotkań animacyjnych, ukierunkowanych na rozwój ES,

- tworzenie grup inicjatywnych,

- zawieranie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej między lokalnymi społecznościami, podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami,

- propagowanie dialogu obywatelskiego, w tym zachęcanie do prowadzenia otwartych konsultacji społecznych jako niezbędnego elementu współpracy samorządu, mieszkańców, sektora biznesu,

- zachęcanie lokalnych samorządów do wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej dzięki zlecaniu im usług, powierzaniu zadań publicznych, stosowaniu klauzul społecznych
w zamówieniach publicznych,

3. Usługi inkubacyjne – służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PES lub PS, realizowane m.in. w formie:

- doradztwa kluczowego, którego zadaniem jest przygotowanie zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego GI od początku do końca w procesie tworzenia/ ekonomizowania podmiotu/ przekształcenia w PS; przekazanie wiedzy potrzebnej do założenia, prowadzenia i rozwijania PES/ PS, zewnętrznego finansowania PS i PES,

- szkolenia dotyczące założenia, prowadzenia i rozwijania PES i PS dla GI,

- szkoleń w zakresie tworzenia biznes planów dla grup inicjatywnych, w tym m.in.: badanie potencjału do prowadzonej działalności, określenie obszarów pod kątem potencjału osobowego, etapy tworzenia biznesplanu, plan marketingowy: produkt, klienci, potencjał rynku, dystrybucja, reklama, prognoza sprzedaży; plan finansowy: prognoza przychodów, kosztów, analiza źródeł finansowania i organizacyjnego: personel, struktura,

- doradztwa w zakresie prawnym, finansowo - księgowym, osobowym, marketingowym,

- grantów na realizację projektów/ przedsięwzięć/inicjatyw na rzecz ES,

4) Wsparcie finansowe - (dotacje oraz wsparcie pomostowe) – zadanie obejmujące przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w nowych i istniejących PS lub w PES, pod warunkiem przekształcenia ich w PS oraz finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy,

5) Usługi biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych, realizowane w formie:

-doradztwa biznesowego w zakresie identyfikacji potrzeb PS, wsparcia związanego
z przedmiotem prowadzonej przez PS działalności gospodarczej i/lub działalności statutowej odpłatnej, w budowaniu indywidualnego planu rozwoju, poprawy pozycji rynkowej, w sytuacjach kryzysowych,

- doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

- doradztwa specjalistycznego i branżowego,

- doradztwa w zakresie prawnym, finansowo - księgowym, osobowym, marketingowym,

- doradztwa IT,

- szkoleń zawodowych, kursów specjalistycznych dla pracowników PS,

6. Usługi edukacyjne – usługi polegające na pozyskaniu lub uzupełnieniu wiedzy wśród uczestników projektu w następujących obszarach:

- zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych przez osoby fizyczne i prawne,

- internetowe techniki sprzedaży,

- szkolenia w formule „open”,

- szkolenia dla wolontariuszy LIS,

-szkolenia zawodowe, mających na celu uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych w przyszłej DG.

7. Usługi wsparcia PES/PS - usługi przeznaczone dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, takie jak:

- audyty (prawne, finansowe i produktowe),

- usługi marketingowe,

- usługi księgowe,

- usługi prawne,

- opracowanie strategii rozwoju i promocji PS.

8. Usługi franczyzy społecznej – utworzenie sieci franczyzowo – sprzedażowej, ukierunkowanej na produkt regionalny, w szczególności spożywczy i rękodzielniczy.


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij