Projekty wykonane

Zatrudnienie Twoją szansą


Projekt ,, Zatrudnienie Twoją Szansą” polega na  podniesieniu poziomu aktywności zawodowej  i podniesieniu  kwalifikacji 120 osób (60K,60M) oraz wzroście aktywności zawodowej  i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dotyczący wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,

które poszukują zatrudnienia.

 

 

CEL  PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 120 osób (60K,60M) powyżej 29 r. ż. (do projektu kwalifikować się będą osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 r. ż.), znajdujące się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy, z terenu objętego projektem, tj. woj. świętokrzyskiego - powiatu skarżyskiego, starachowickiego, koneckiego, kieleckiego i Kielc.

 

CEL  PROJEKTU

 przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej  i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia) poprzez:

-wypracowanie ścieżki rozwoju zawodowego (opracowanie IPD);

-uzyskanie wiedzy z zakresu poruszania się na rynku pracy

-podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowej dla 120 UP;

-dostarczenie UP kompetencji osobistych i zawodowych, które umożliwi wejście na lokalny/regionalny rynek pracy,

-osiągnięcie zakładanej efektywności zatrudnieniowej

 

GRUPY DOCELOWE

 

Grupę docelową (GD) proj. stanowić będzie 120 osób (w tym 60K i 60M ) powyżej 29 r. ż. (do projektu kwalifikować. się będą osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 r. ż.), zamieszkujące./uczące się w rozumieniu. KC na ter. woj. świętokrzyskiego znajdujące się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako

bezrobotne, należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

-osoby po 50 roku życia (które w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończyły 50 r życia)

-kobiety

-osoby długotrwale bezrobotne

-osoby z niepełnosprawnościami (ON)

-osoby z niskimi kwalifikacjami

-sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracającą. na rynek pracy po zakończ. okresie spraw. opieki

Osoby bezrobotne z GD stanowić mogą jedynie osoby, dla których ustalono I lub II profil.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

 

1. Pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej -opracowanie IPD - poradnictwo grupowe w formie warsztatów

2. Pośrednictwo pracy

3.Szkolenia i kursy zawodowe
- Szkolenia Spawanie MIG, Spawanie TIG i Spawanie MAG

- Szkolenie Monter instalacji gazowych i sanitarnych z uprawnieniami SEP

- Szkolenie Operator Żurawi HDS

- Szkolenie Magazynier z obsługą wózka widłowego

Łącznie szkoleniami dedykowanymi objętych zostanie 60 UP.

Pozostałe 70 szkoleń zawodowych zostanie zrealizowanych w formie „Open”

4. Staże

5. Wsparcie zatrudnieniowe

Wartość projektu wynosi  1 999 032,96 zł,  w tym kwota dofinansowania  1 696 628,02 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 696 628,02 zł.


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij