Projekty wykonane

Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja


Projekt,, Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja” polega na kompleksowym wsparciu 55 osób należących do Grupy Docelowej , które doprowadzi do założenia przez nich 40 mikroprzedsiębiorstw i ich dalszego funkcjonowania ( minimum przez 12 m-cy).

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie: RPSW.10.04.00 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie RPSW.10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)

CEL PROJKETU

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia 55 osobom, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim w powiatach skarżyskim, starachowickim, koneckim, kieleckim, kieleckim grodzkim nieposiadającym zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym osobom odchodzącym
z rolnictwa), które zamierzający rozpocząć prowadzenie samodzielnej DG poprzez:

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wys. 24 400 zł dla 38 UP i 22 500 zł dla 2 UP),

- pomocy finansowej w pierwszym najtrudniejszym okresie prowadzenia firmy (finansowe wsp. pomostowe przez okres od 6 do 12 m-cy)

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej od. (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

-  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności  gospodarczej – 48;
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności  gospodarczej – 40;
- Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności  gospodarczej – 8;
- Liczba osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności  gospodarczej - 4

GRUPA DOCELOWA:

55 osób fizycznych (30K, 25M) zamieszkałych  w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim w powiatach:  skarżyskim, starachowickim, koneckim, kieleckim, kieleckim grodzkim, nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie DG, z wyłączeniem zarejestrowanych  w CEiDG. Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety, 

  • osoby po 50 r. życia,

  • z niepełnosprawnościami,

  • długotrwale bezrobotne,

  • niskowykwalifikowane (max. ukończona szkoła średnia),
lub
- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 GŁÓWNE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W PROJEKCIE

1. Rekrutacja - działania rekrutacyjne doprowadzą do wyłonienia 55 Uczestników projektu. Prowadzone będą zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze – obligatoryjne dla 55 Uczestników projektu:

- Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”

Jego celem jest uzyskanie przez Uczestników projektu wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Realizowane będzie w 4 grupach po 12-14 osób.

Czas trwania szkolenia -  30 godzin ( 5 dni po 6 godzin).

 - Doradztwo grupowe "Rozliczenia podatkowe"

Celem doradztwa będzie dostarczenie wiedzy i przekazanie informacji niezbędnych do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych związanych ze wsparciem (kwalifikowalność i rozliczanie VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych wybór formy opodatkowania).

Realizowane będzie w 4 grupach po 12-14 osób po 2 godziny na grupę.

 

- Doradztwo grupowe z zakresu „Psychologii biznesu”

Realizowane będzie w 4 grupach po 12-14 osób po 2 godziny na grupę.

Celem doradztwa będzie zwiększenie efektywności przyszłych pracodawców i konkurencyjności uruchomionej firmy.

- Doradztwo indywidualne z Biznes planów

Realizowane będzie poprzez indywidualne spotkania z doradcą, zaś jego celem będzie doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzania biznes planów.

Przewidziano 6 godzin doradztwa na jednego Uczestnika projektu.

 3. Udzielenie dotacji  Uczestnikom projektu

Realizowane będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego Uczestnicy projektu składają wnioski wraz z biznes planami, które są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków.

W wyniku prac komisji wyłonionych zostanie:

- 38 Uczestników projektu, którzy otrzymają dotację w maksymalnej wysokości 24 400,00 zł na osobę.

- 2 Uczestników projektu, którzy otrzymają dotację w maksymalnej wysokości 22 500,00 zł na osobę z PUP .
- 40 Uczestników projektu, którym przyznane zostanie finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1850,00 zł na 1 miesiąc przez okres 6 miesięcy.

- 40 Uczestników projektu, którym przyznane zostanie finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 950,00 zł na 1 miesiąc przez okres 3miesięcy.

 - 8 Uczestników projektu, którym przyznane zostanie finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł na 1 miesiąc przez okres 3miesięcy.

4. Wsparcie pomostowe doradcze

Realizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcami – średnio 10 godzin na 1 Uczestnika projektu.
Głowna tematyka doradztwa to: pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (w tym w aktualizacji i realizacji Harmonogramu rzeczowo finansowego),  rozliczanie dotacji, zagadnienia biznesowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (finanse, rentowność, rozwój firmy, marketing..), doradztwo specjalistyczne  dotyczące różnorodnych, indywidualnych aspektów prowadzenia firmy (np. BHP, HACCP..)

Wartość projektu wynosi  1 998 066,00 zł,  w tym kwota dofinansowania  1 946 666,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 640 328,30  zł.


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij