Projekty wykonane

Zatrudnienie Twoją szansą


 

  Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w ramach   Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych      

 

              Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
     Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

                 Okres realizacji projektu: od 01.10. 2016 r. do 31.01.2018 r.

  

Celem głównym Projektu jest nabycie  kompetencji „miękkich” oraz nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, jak również nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu przez 72 Uczestników Projektu (w tym 40 kobiet), co przyczyni się do wypracowania spójnego i kompleksowego planu rozwoju kariery zawodowej Uczestników Projektu, określającego celowe i zindywidualizowane formy wsparcia UP, tj:

- umożliwienie UP nabycia tzw. kompetencji „miękkich”, które w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu ich świadomości i wiedzy w zakresie znaczenia i umiejętności wykorzystywania kompetencji „miękkich” w procesie poszukiwania zatrudnienia i środowiska pracy
- objęcie UP kompleksowym procesem doradczym, mającym na celu precyzyjną diagnozę potrzeb i deficytów kwalifikacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i wymagań lokalnego i regionalnego rynku pracy i umożliwienie UP nabycia tych kompetencji i kwalifikacji zawodowych
- umożliwienie UP nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Uczestnicy projektu:
Projekt adresowany jest do 72 młodych osób fizycznych (40 Kobiet,  32 Mężczyzn), w wieku 15-29 lat bez pracy, wyłącznie niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących w roz. Kodeksu Cywilnego na terenie woj. podkarpackiego,

Szczegółową Grupę Docelową stanowi:
50% (36 UP)osób biernych zawodowo
50% (36 UP) osób z niepełnosprawnościami
 
Osoby bierne zawodowo - to osoby, które deklarują, że nie pracują i aktywnie nie poszukują zatrudnienia i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.
Osoby bezrobotne  - osoby, które deklarują, że pozostają bez pracy, są gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukują zatrudnienia i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy.

W projekcie nie mogą brać udziału następujące osoby:
- Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy
- Osoby, które stanowią grupę docelową Poddziałania 1.3.1 PO WER, tj.:
a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
 - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
e) matki przebywające w domach samotnej matki,
f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

- Osoby, które według definicji ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020:

a) osoby prowadzące działalność na własny rachunek - prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową ponieważ są uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
- osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa);
- osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej, zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.
- bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w gospodarstwo rolne.

b) Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem), które są uznane  za osoby pracujące.


Przewidywane formy wsparcia:
1. Identyfikacja predyspozycji zawodowych UP i wsparcie doradcze

a) Poradnictwo zawodowe – Indywidualne Plany Działań
b) Poradnictwo grupowe – warsztaty „Kompetencje społeczne i rynek pracy”
 
2. Pośrednictwo pracy,
3. Szkolenia zawodowe
4. Staże
5. Wsparcie zatrudnieniowe

a) Refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
b) Pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia

Wsparcie dodatkowe:
1. Zwroty kosztów dojazdu,
2. Catering,
3. Materiały szkoleniowe,
4. Stypendia szkoleniowe.

Planowane efekty/rezultaty:
- min. 20 UP podejmie zatrudnienie
- 35 osób biernych zawodowo ukończy interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
- 34 osoby bezrobotne ukończą interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wartość projektu: 973 133,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 894 211,91 zł


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij