Projekty wykonane

Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie


Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie to projekt realizowany  w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Jego głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób do 24 roku życia dzięki nabyciu przez nie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, popartych praktycznym doświadczeniem zawodowym, szczególnie w sektorze turystycznym i szczególnie w małych firmach tego sektora.

Chcemy, aby młodzi ludzie zyskali dzięki projektowi uniwersalne umiejętności poszukiwane i wymagane zwłaszcza przez małych przedsiębiorców a zupełnie pomijane w kształceniu zawodowym. Dzięki połączeniu programu szkoleń i staży powinni oni zyskać cechy pracownika uniwersalnego, który nie tylko wykonuje zadania związane ze swoim zawodem, ale także wspiera firmę logistycznie czy marketingowo, przynajmniej w jakiejś mierze.

Kluczem będzie tu poznanie specyfiki małej firmy, zasad jej funkcjonowania, struktury zarządzania i podejmowania decyzji. Naszym celem jest poznanie przez młodego człowieka pełnego zakresu działania firmy i zrozumienie przez niego wagi podejmowanych codziennie decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

Wybór firm z sektora turystycznego nie jest oczywiście przypadkowy, z naszych i zewnętrznych analiz wynika, że sektor turystyczny i okołoturystyczny wykazuje obecnie bardzo silną tendencję wzrostową. Także dokumenty planistyczne na poziomie województwa podkarpackiego i poszczególnych powiatów objętych wsparciem stawiają turystykę na jednym z czołowych miejsc, jeśli chodzi o priorytety rozwoju. Inwestycja swojego czasu w kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w tym sektorze może być zatem najlepszym wyborem.

Ze swojej strony Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza jako wnioskodawca projektu, będzie czynić starania, aby podjęty staż czy zatrudnienie czasowe (które wspieramy ze środków projektu) zamienić w stałe, stabilne i dobrze płatne zatrudnienie.


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij