Projekty realizowane

Zatrudnienie Twoją Szansą


   Strona projektu TUTAJ.

   O projekcie

 Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o., na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  Projekt pn.„Zatrudnienie Twoją Szansą ”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

Celem gł. PR jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i zwiększenie szans na rynku pracy 90 osób pozostających bez zatrudnienia( w tym 50 kobiet) powyżej 29 roku życiaznajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w okresie 01.10.2022 do 31.10 2023r.

 

Grupę docelową  stanowi 90 osób (50K) w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. podkarpackiego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowane ze środków EFS, pozostających poza rynkiem pracy, tj.osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, należące do przynajmniej jednej z poniższych 5 grup:

• osoby w wieku 50 lat i więcej,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• kobiety,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Cel główny projektu  będzie realizowany poprzez:

1. Pomoc w zakresie określenia i aktualizacji ścieżki zawodowej – IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, opracowanie elektronicznego portfolia – dla 90 UP

2. Pośrednictwo pracy świadczone dla 90 UP

3. Szkolenia zawodowe dla 40 UP

4. Staże dla 90UP

Główne rezultaty:

1. Liczba UP, którzy znajdą zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie – min. 51 osób.

2. Liczba UP, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 32 osób.

 

1. Każdy UP zobowiązany jest do udziału w stażu.

2. Zajęcia w ramach projektu dla Uczestników są bezpłatne.

 

Wartość projektu: 2 050 640,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Społeczny): 1 743 044,34 PLN


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij