Projekty realizowane

PO WER szansą na przedsiębiorczość


 PO WER szansą na przedsiębiorczość - STRONA PROJEKTU. 

 Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 56 UP z terenu wojewó dztwa podkarpackiego poprzez powstanie i zapewnienie funkcjonowania prze okres min. 12 miesięcy 43 mikroprzedsiębiorstw założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia.

 Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby w zamieszkujące lub uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego .

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po  1 marca 2021 r., zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG/KRS.

Z udziału w projekcie mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie posiadały wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

CO OFERUJEMY?

 

  1. Szkolenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
  2. Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 PLN
  3. Wsparcie pomostowe po rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie finansowe udzielne w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x 2.600,00 PLN).

 

Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Wartość projektu to 2 087 717,40 PLN, w tym dofinasowanie z UE: 1 759 528,22 PLN.


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij