Projekty realizowane

POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość


  ,, POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość”

 
  Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego – Lidera

  w partnerstwie z   Podkarpacką  Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o .o

    STRONA PROJEKTU

  Projekt „POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 r.  do 2022-12-31 r.

Zasięg terytorialny: województwo świętokrzyskie

Celem głównym projektu jest umożliwienie  zwiększenia możliwości  zatrudnienia 126 UP
 z terenu Województwa Świętokrzyskiego  co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania
i zapewnienia funkcjonowania przez min. 12-m-cy (w okresie 01.2021-12.2022) 106 mikroprzedsiębiorstw (które stworzą minimum  5 dodatkowych  miejsc pracy), założonych  przez ludzi młodych do 29 r.ż., którzy stracili zatrudnienie po 1 marca 2020r.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 126 osób fizycznych (w tym 95K) w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.:

1) biernych zawodowo lub

2) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z osób fizycznych, które zamieszkują
w rozumieniu przepisów KC, uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego .

Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte wyłącznie osoby dotknięte skutkami pandemii COVID-19, które utraciły w jej wyniku zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

UP nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego
w poddziałaniu 1.3.1.

Główne działania:

 

1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu

2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 126 Uczestników Projektu

3.Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznes Panów

4. Udzielenie środków finansowych na przedsiębiorczość dla 106 Uczestników Projektu.
5. Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2600 zł za 1 miesiąc dla 106 UP przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia Działalności Gospodarczej.

 

 

Główne rezultaty:

 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie Działalności Gospodarczej - 106

Powstanie 106 mikroprzedsiębiorstw oraz utworzone zostaną 3 dodatkowe miejsca pracy.

Wartość projektu to 4 993 704,57 PLN, w tym dofinasowanie z UE: 4 948 864,34 PLN.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!!


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij