Projekty realizowane

Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !


 „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”

 Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, dofinansowany z   Europejskiego Funduszu Społecznego

 Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 r.  do 2022-05-31 r.

  STRONA PROJEKTU.

Celem głównym projektu jest doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), których sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza z terenu powiatów objętych projektem, tj. gorlickiego i tarnowskiego i m. Tarnów (województwo małopolskie) w okresie  01.09.2020 r. – 31.05.2022 r.

 

Uczestnicy projektu:

Projekt adresowany jest do 60 osób bezrobotnych i 74 osób biernych zawodowo (80 Kobiet, 54 Mężczyzn)  w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących wyłącznie (zgodnie z kc) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: gorlickim, tarnowskim, m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  1. Osoby powyżej 50 roku życia
  2. Osoby długotrwale bezrobotne
  3. Osoby z niepełnosprawnościami
  4. Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
  5. Kobiety

Wsparcie w projekcie otrzyma 134 osób (80 K, 54 M), w tym:

- 74 os. biernych zawodowo

- 60 os. bezrobotnych

- 60 os. o niskich kwalifikacjach

- 30 os. powyżej 50 roku życia

- 16 osób niepełnosprawnych

 

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi  w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Są to zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne we właściwych Powiatowych Urzędach Pracy jak i nie zarejestrowane.

Osoby bierne zawodowo - – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują  i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) . Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

 

W projekcie nie mogą brać udziału następujące osoby, które:

a) są w wieku poniżej 30 lat (tj. nie ukończyły 30 roku życia na dzień złożenia oświadczenia

stanowiącego załącznik Nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego);

b) mają 15 lat i więcej i wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią

zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

c) prowadzą działalność na własny rachunek – prowadzą działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;

2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; ryba k naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);

3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.

4) bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

d) przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem)

e) przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, gdy jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu.

f)  są studentami studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu)

g) są zatrudnione w ramach „Zatrudnienia subsydiowanego”, gdyż jest ono uznawane za "zatrudnienie”.

h) są Uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści,

i) są zarejestrowani lub/i ubezpieczeni w KRUS lub zgłoszeni w KRUS jako „domownik" (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo),

j) są żołnierzami poborowymi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk, jeśli obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego;

k) są doktorantami zatrudnionymi na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie wykonującymi obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie.

Przewidywane formy wsparcia:

A. Indywidualne Plany działań (Identyfikacja potrzeb/predyspozycji zawodowych UP)

B. Pośrednictwo pracy

C. Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego

D. Indywidualne poradnictwo zawodowe

E. Wsparcie motywacyjne psychologiczne

F. Szkolenia zawodowe.

G. Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia: Staże.

H. Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia: Refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy u pracodawcy.

 

Wsparcie dodatkowe:

- zwrot kosztów dojazdu,

- badania lekarskie,

- stypendia szkoleniowe,

- szkolenia BHP,

- ubezpieczenia NNW,

- stypendia stażowe

 

Planowane efekty/rezultaty:

-  Podjęcie zatrudnienia przez min. 61 UP.

-  Realizacja 72 staży * 5 miesięcy.

-  Realizacja 8 stanowisk zatrudnienia w ramach wyposażenia/doposażenia miejsca pracy.

- Uzyskanie kwalifikacji przez co najmniej 47 UP.

 

Wartość projektu: 2 009 329,35 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 707 929,94 PLN

 

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij