Projekty realizowane

„Młodość, Aktywność, Praca !”


 

Strona projektu.

„Młodość, Aktywność, Praca !!”

 

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizowanym w ramach
Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1.

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-09-30

 

Celem głównym projektu jest:

indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna, oparta na co najmniej trzech elementach pomocy, wybranych spośród form wsparcia wskazanych w PO WER, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb (poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję) i pośrednictwa pracy, poprzez nabycie kompetencji "miękkich" oraz nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, jak również nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, przez 114 UP (w tym 64 kobiet).

 

 

Grupa docelowa projektu (uczestnicy):

 

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba fizyczna w wieku 15 – 29 lat, zamieszkująca (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, która:

 • pozostaje bez pracy,
 • nie jest osobą bezrobotną zarejestrowaną lub niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
 • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie się w trybie zaocznym i wieczorowym nie wyklucza z udziału w projekcie), lub zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki,
 • w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w szkoleniach mających na celu uzupełnienie, uzyskanie lub doskonalenie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych (udział w szkoleniu finansowanym ze środków prywatnych nie wyklucza z udziału w projekcie).

 

Wsparcie w projekcie otrzyma 114 osób biernych zawodowo  (64 K, 50 M), w tym co najmniej 20% osób z niepełnosprawnościami (ON) i/lub o niskich kwalifikacjach (NK).

 

Ze wsparcia w projekcie mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki grupy docelowej projektu, o których mowa w punkcie 1 § 2.

 

Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej - tzn. nie pracują  i nie są bezrobotne, nie poszukują aktywnie zatrudnienia i nie są gotowe do podjęcia pracy.

 

W projekcie nie mogą brać udziału następujące osoby:

 

 1. Osoby pracujące,
 2. Osoby bezrobotne- to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia (osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy).
 3.  
 • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET,z następujących grup docelowych:
 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu  nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po  zakończeniu  zatrudnienia w zakładzie).
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

 

 1. Z udziału wprojekcie wyłączone są również, według definicji ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020:
 • osoby prowadzące działalność na własny rachunek - prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową ponieważ są uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 • osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 • osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa);
 • osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej, zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. 
 • bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

 

W związku z powyższym osoba bez pracy, nieuczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana lub/i ubezpieczona w KRUS lub zgłoszona w KRUS jako „domownik" (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) nie może być traktowana jako osoba niepracująca.

 

 • osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem), które są uznane  za osoby pracujące.

 

Przewidywane formy wsparcia:

I. Obligatoryjne:

 • identyfikacja predyspozycji zawodowych UP, wsparcie doradcze – Poradnictwo zawodowe (2 godziny na osobę), prowadzące do opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD);
 • elektroniczne portfolio(8 godzin na osobę);
 • indywidualne Poradnictwo Zawodowe (2 godziny na osobę, wsparcie realizowane w trakcie 1 spotkania grupowego);
 • pośrednictwo pracy - indywidualne spotkania z  pośrednikiem pracy mające na celu doprecyzowanie oczekiwań UP i wybór zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP oraz będą przedstawiać pozyskane od pracodawców oferty stażui pracy, kierować UP na rozmowy do pracodawców, udostępniać pracodawcom poszukującym pracowników info. o UP pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia.

 

II. Udział w pozostałych formach wsparcia wynikał będzie z zaleceń zawartych w IPD:

Uczestnik projektu jest uprawniony do:

 • nieodpłatnego udziału w projekcie „Młodość, Aktywność, Praca !”;
 • nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia;
 • otrzymania stypendium szkoleniowego w czasie szkoleń zawodowych w wysokości 689,00 zł  brutto za 100 godzin szkolenia, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium szkoleniowego ustalana będzie proporcjonalnie;

Stypendium nie będzie naliczane za udział w IPD, poradnictwie grupowym, pośrednictwie pracy.

 • otrzymania stypendium stażowego w czasie odbywania stażu zawodowego w wysokości 1 033,70 zł brutto miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium wyliczane będzie proporcjonalnie;
 • otrzymania zwrotu kosztów dojazdu związanych z udziałem w poszczególnych formach wsparcia, koszty dojazdu nie mogą przekraczać wysokości kwoty kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej i muszą być udokumentowane. Osobom zamieszkałym w miejscowości, w której realizowane jest wsparcie, zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje. Zwrot kosztów dojazdu – otrzyma co najmniej 50% Uczestników Projektu.
 • subsydiowanego zatrudnienia.

Planowane efekty/rezultaty:

 

 •  
 • Realizacja szkoleń zawodowych dla 50 Uczestników Projektu.
 • Realizacja 100 staży * 6 miesięcy.
 • Wsparcie zatrudnieniowe 6 UP.

 

Wartość projektu: 2 001 879,04 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Społeczny): 1 687 183,65 PLN

 

Szczegółowe informacje/regulacje zawiera: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby z kategorii NEET, z wyłączeniem  osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osób bezrobotnych niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy,  projekt skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo.

Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.)


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij