Projekty realizowane

TWOJA SZANSA NA NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE


   GRUPA DOCELOWA:

 

 

 Grupę docelową stanowi 2491 osób dorosłych (w tym 1271 K, co stanowi 51%), które ukończyły 18 rok życia

  • mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski( woj. podkarpackie, lub
  • spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski( woj. podkarpackie) oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego.
  • oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1495os, ,zgodnie z szacowaną strukturą płci – 1271 Kobiet, 25% Uczestników projektu stanowią osoby niepracujące.

UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

FORMY WSPARCIA:

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) lub spoza BUR , sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b) kursy umiejętności zawodowych,

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

ZASADY REKRUTACJI I UDZIELENIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

1. Zgłoś się do projektu dostarczając osobiście dokumenty rekrutacyjne( wydrukowany i podpisany Formularz Zgłoszeniowy oraz wymagane zaświadczenie.) .Dostarcz je do Biur/Punktów Kontaktowych lub pocztą tradycyjną ( pamiętaj liczy się data i godzina wpływu do BIUR/Punktów Kontaktowych . W wypadku osób z niepełnosprawnością możliwe jest wysłanie scanu dokumentów mailem i dostarczenie oryginałów w ciągu 3 dni od ich złożenia do Biur/Punktów Kontaktowych. Dane kontaktowe Biur/Punktów Kontaktowych znajdziesz na stronie http://www.pakd.pl/tskw zakładce „PUNKTY KONTAKTOWE”

2. Formularz Zgłoszeniowy i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępne na stronie http://www.pakd.pl/tskz w zakładce „DOKUMENTY”

3. Składając dokumenty rekrutacyjne nie zapomnij :

a. przynieść koniecznie do wglądu dla pracownika przyjmującego dokumenty rekrutacyjne dowód tożsamości i orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy),

b. dołączyć do Formularza Zgłoszeniowego wymagane zaświadczenie potwierdzające twój status na rynku pracy ,

c. po zamknięciu naboru, w trakcie trwania oceny dokumentów rekrutacyjnych możesz je uzupełnić w terminie 2 dni od wezwania.

5. Lista podstawowa Uczestników zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie projektu w zakładce „ AKTUALNOŚCI”

6. W ramach jednego naboru masz możliwość wyboru wyłącznie jednej Usługi Rozwojowej. Usługę Rozwojową wybierasz na stronie Bazy Usług Rozwojowych(BUR) : www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub spoza Bazy Usług Rozwojowych. Przy czym wyłącznie w przypadku zidentyfikowania braków w BUR masz możliwość wyboru Usługi Rozwojowej spoza BUR.

7. Kwota dofinasowania jednej usługi rozwojowej w danym naborze wynosi maxymalnie 3535,00 zł. Twój wkład własny , jeśli pracujesz wynosi co najmniej 12,81 % wartość Usługi rozwojowej, gdy nie pracujesz wynosi co najmniej 5, 69%.

8. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie , w celu wyboru Usługi Rozwojowej z BUR - Stwórz indywidualne konto na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl – opis kroków w § 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

9. Możesz wybrać Usługę Rozwojową spoza BUR – jeśli wybrałeś szkolenie spoza BUR oznacza to, że musimy rozpocząć procedurę zgłoszenia na Usługę Rozwojową w BUR, a jeśli to nie pomoże , to musimy rozpocząć procedurę indywidualnej akredytacji tej Usługi Rozwojowej - opis kroków w § 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

10. Po wyborze przez Ciebie Usługi Rozwojowej Operator sprawdza czy dana usługa prowadzi do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Jeśli tak nie jest wybrana przez Ciebie Usługa Rozwojowa nie może być zrealizowana.

11. Po pozytywnej weryfikacji Usługi Rozwojowej wybranej przez Ciebie z BUR , nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy wsparcia zostaje nadane ID wsparcia do BUR. Z chwilą nadania ID , JESTEŚ widoczny/a w systemie jako osoba uprawniona do uzyskania dofinansowania do konkretnego szkolenia w ramach BUR.

12. Po pozytywnej weryfikacji Usługi Rozwojowej spoza BUR Operator przewiduje możliwość dopuszczenia świadczenia usług przez podmioty, które nie są wpisane do BUR. W takim przypadku niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej jakości takiej usługi. Usługi te będą musiały spełniać analogiczne wymogi jakościowe jak usługi świadczone przez podmioty wpisane do BUR. W celu dopuszczenia do świadczenia usługi przez podmiot niewpisany do BUR Operator/Partner zażąda przedstawienia przez Instytucję Szkoleniową dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MRiF z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe – Operator ma na ich zweryfikowanie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletu dokumentów przez Instytucję Szkoleniową.

13. Po pozytywnej weryfikacji Usługi Rozwojowej wpłacasz wkład własny, przedkładasz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do realizacji wybranej Usługi Rozwojowej(jeśli dotyczy ) i podpisujesz Umowę trójstronną na realizację Usługi Rozwojowej : Ty , Operator/Partner i Wykonawca Usługi Rozwojowej.

14. Realizujesz wybraną Usługę Rozwojową, kończącą się egzaminem i wydaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uprawniony organ.

15. Przedstawiasz Operatorowi/Partnerowi dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz imienną fakturę wystawioną na Ciebie przez Wykonawcę Usługi Rozwojowej.

16. Zdobyłeś upragnione kwalifikacje zawodowe!!! Gratulujemy


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij