Aktualności

Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla 2 grup szkoleniowych w projekcie "PO WER szansą na przedsiębiorczość" województwo podkarpackie..


 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA 2 GRUP SZKOLENIOWYCH

 

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

OGŁASZA NABÓR BIZNESPLANÓW W PROJEKCIE

„PO WER szansą na przedsiębiorczość” 

 

Nabór biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami rozpocznie się od 6 grudnia 2021r. i trwać będzie do 17 grudnia 2021r.

  

Biznesplanywraz załącznikami można składać od poniedziałku do piątku m.in.:

- osobiście w biurze projektu – Jasło, ul. Staszica 7 (tel. 508 030 704) w godzinach: 10-16

osobiście w punkcie rekrutacyjnym – Sanok, ul. Lwowska 18 (tel. 511 094 575) w godzinach: 8-14

osobiście punkcie rekrutacyjnym – Przemyśl, ul. Katedralna 5, I piętro, pokój 20/2

(tel. 531 399 092) w godzinach: 8-12

lub

- elektroniczniew formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotpow@pakd.pl, dokumenty  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

 

Biznesplany składane są:

- w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzone podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron

- w wersji elektronicznejbiznesplan należy zapisać na nośniku elektronicznym (np. płyta CD). Opis płyty powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika projektu.

 

Załączniki do biznesplanu składane są:

- w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzone podpisami Uczestnika projektu.

 

Komplet dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) musi być trwale spięty.

 

Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do biura projektu/punktu rekrutacyjnego zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i elektronicznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „PO WER szansą na przedsiębiorczość”, który wraz z załącznikami oraz wzorami dokumentów można pobrać zzakładki Dokumenty

 

Dokumenty, które należy złożyć:

  1. Biznesplan Pobierz
  2. Załączniki:

- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 4)

- Oświadczenie pomoc de minimis (zał. nr 6)

- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 7)

- Zestawienie planowanych wydatków (zał. nr 8) 

- Oświadczenie UP (zał. nr 9) - dotyczy osób niepełnosprawnych

- Zbiór Oświadczeń (zał. nr 11)

- Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji.

- Inne dokumenty istotne przy ocenie (jeśli dotyczy).

 

W przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu dodatkowo należy dołączyć:

  1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
  2. dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

 

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej zostanie dołączone do biznesplanów przez Realizatora projektu.

 


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij