O projekcie

”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką  Agencję Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
w Jaśle w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2021 do 31.07.2022.

 

Zasięg terytorialny: obszar województwa świętokrzyskiego.

 

Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż ., które uczą się lub zamieszkują na obszarze Województwa Świętokrzyskiego, a które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i zwiększenie szans UP na rynku pracy zostanie osiągnięte poprzez:

- wypracowanie ścieżki rozwoju zawodowego

- uzyskanie narzędzi i wiedzy z zakresu poruszania się na rynku pracy

- zdobycie nowego doświadczenia zawodowego

- podniesienie kwalifikacji UP poprzez nabycie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe).

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 135  UP (w tym 74 K i 61 M powyżej 29 r. ż., które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, będące bezrobotnymi   (w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukującymi pracy pozostającymi bez zatrudnienia, lub biernymi zawodowo,  znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoby po 50 r.ż., które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 rok życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami
 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowe (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

 

Główne działania:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
 • Elektroniczne portfolio.
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia i kursy zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Wyposażenie /doposażenie  stanowisk pracy.

 

 

Wartość projektu to: 1 892 172,36 PLN,  w tym dofinansowanie z UE: 1 608 346,51 PLN

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁTNY

Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij