Aktualności

I edycja naboru uczestników z województwa podkarpackiego do projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą ”


Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o.

ogłasza I edycję naboru  uczestników
z województwa podkarpackiego do projektu

pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą ”  nr RPPK.07.01.00-18-0132/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy,

Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

Liczba zgłoszeń w I edycji  naboru – 40

Liczba miejsc do projektu w I edycji naboru  –  śr. 30

Uczestnikiem projektu może zostać  osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. województwa podkarpackiego, należąca do co najmniej jednej z  poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo, zwłaszcza:
  • osoba w wieku 50 lat i więcej,
  • kobieta,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba długotrwale bezrobotna,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,

Dodatkowe punkty preferencyjne podczas rekrutacji będą przyznane należącym do grupy docelowej następującym kandydaom/tkom :

1. byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP na lata 2014-20,

2. bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.,

3. rolnicy będący właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruch. rolnej o pow. użytków rolnych nieprzekraczających  2 ha, współmałżonkowie i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o pow. użytków rolnych nieprzekraczających  2 ha przeliczeniowe, którzy posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i inst. rynku pracy, zamierzający odejść z rolnictwa,

4. bezrobotni i bierni zawodowo . zamieszkający na obszarach miast średnich (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

 

Oferowane wsparcie:

1. Pomoc w zakresie określenia i aktualizacji ścieżki zawodowej – IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, opracowanie elektronicznego portfolia – dla 90 UP

2. Pośrednictwo pracy świadczone dla 90 UP

3. Szkolenia zawodowe dla 40 UP

4. Staże dla 90 UP

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w dniach od 25 listopada 2022 r.  do 8 grudnia 2022 r. osobiście w 3 biurach projektu pod adresami :

 • 38-200 Jasło , ul. Kadyiego 12, II piętro, pokój 205, od godz. 9:00 do godz. 14:00 tel. 134467562
 • 38-500 Sanok, ul Lwowska 18 .tel. od godz. 9:00 do godz. 15:00,

telefon 511 094 575,

 •  37-700 Przemyśl, ul. Katedralna 5, pokój 20/3  od godz. 8.00 do godz. 15.00,

telefon - 531 399 092.

 

Dokumenty do projektu  dostępne w biurach projektu  oraz na stronie projektu

www. zatrudnieniets.pakd.pl

 

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą”.

 

Planowane jest przyjęcie do projektu 90 osób ze 120 zgłoszeń w 3 Edycjach naboru. 

 

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dopuszcza się udział kandydatów  niezakwalifikowanych w danej edycji  naboru  do udziału w kolejnej.

 

Uwaga!

Termin składania Formularzy Rekrutacyjnych może zostać wydłużony w zależności od liczby zgłoszeń ( złożonych Formularzy Rekrutacyjnych), których w bieżącej edycji  naboru zaplanowano zebrać 40.   

 


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij