Aktualności

INSTRUMENT FINANSOWY POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA


INSTRUMENT FINANSOWY

POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA

  

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w ramach zawartej z BGK umowy realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna utworzona ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

 

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Tytuł Projektu: Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”

Wartość projektu: 227 860 631,36 zł, w tym:

 • wkład UE: 193,68 mln zł
 • wkład krajowy z Budżetu Państwa:  22,79 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 11,39 mln zł

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (działania 1.4, podziałania 1.4.2) promowane będą działania rozwojowe przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym w szczególności MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujące innowacyjne przedsięwzięcia, które poprzez dostęp do finansowania będą realizować inwestycje prowadzące do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybiera profesjonalne instytucje finansowe do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy udzielać będą mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w postaci pożyczek.

 

Celem Instrumentu Finansowego jest wsparcie w formie pożyczki co najmniej 888 przedsiębiorców. 

 

DOKUMENTY

REGULAMIN : http://farr.pl/rpopodkarpackie2/00_regulamin.pdf

ZŁOŻENIE WNIOSKU - http://farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=318

ROZLICZENIE POŻYCZKI-http://farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=319

 

 

 

OSTATECZNI ODBIORCY

 • są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

 

METRYKA

I Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej:

 • KOMPONENT STANDARDOWY - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;
 • KOMPONENT INNOWACYJNY - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

II. Podstawowe parametry Jednostkowych Pożyczek

Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi:

 • maksymalnie do 300.000,00 PLN w ramach KOMPONENTU STANDARDOWEGO Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej;
 • powyżej 300.000,00 PLN do 600.000,00 PLN w ramach KOMPONENTU INNOWACYJNEGO Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej.

III Spłata

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej

 • w ramach komponentu standardowego nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek transzy Jednostkowej Pożyczki.
 • w ramach komponentu innowacyjnego maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek transzy Jednostkowej Pożyczki.

IV Karencja

Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy karencji w spłacie kapitału Jednostkowej Pożyczki maksymalnie do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia albo 3-miesięcznej karencji w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej,

 

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

W ramach Instrumentu Finansowego Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej będą finansowane inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dla projektów ukierunkowanych ogólnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.

Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej:

 • KOMPONENT STANDARDOWY - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;
 • KOMPONENT INNOWACYJNY - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 
OGRANICZENIA W PRZEZNACZENIU POŻYCZKI 

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % Jednostkowej Pożyczki udzielonej na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
 • Jedno przedsiębiorstwo (Ostateczny Odbiorca) może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę.
 • W ramach komponentu innowacyjnego Pożyczki Standardowo – Innowacyjnej nie jest możliwe finansowanie kapitału obrotowego.

 

OPROCENTOWANIE

 • na zasadach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka,
 • na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami).

 

BIURA PROJEKTU

 • ARR w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, tel. 41 274 46 90 wew 110
 • Anna Sobieraj-Dyjak, 35-310 Rzeszów, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 28c, tel. 508
 • Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło,  ul. Kadyiego 12, tel. 517 367 818, 515 752 402 dyżur wtorek godz.11-13
 • Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl,  ul. Katedralna 5 tel. 531 399 092 dyżur wtorek godz. 12-14
 • Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16, tel. 514 273 130 dyżur wtorek godz. 9-11

DOKUMENTY

REGULAMIN : http://farr.pl/rpopodkarpackie2/00_regulamin.pdf

I. ZŁOŻENIE WNIOSKU -

II. PODPISANIE UMOWY -

III. ROZLICZENIE POŻYCZKI-

 

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij