Aktualności

Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla 2 grup szkoleniowych w projekcie "Samozatrudnienie z POWER-em" województwo podkarpackie.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW dla 2 grup szkoleniowych

 

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

OGŁASZA NABÓR BIZNESPLANÓW W PROJEKCIE „Samozatrudnienie z POWER-em” 

 

Nabór biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami rozpocznie się od 27 czerwca 2022r. i trwać będzie do 5 lipca 2022 r.

  

Biznesplany wraz załącznikami można składać od poniedziałku do piątku m.in.:

- osobiście w biurze projektu – Jasło, ul. Staszica 7 (tel. 508 030 704) w godzinach: 10-16

osobiście w punkcie rekrutacyjnym – Sanok, ul. Lwowska 18 (tel. 511 094 575) w godzinach: 8-14

osobiście punkcie rekrutacyjnym – Przemyśl, ul. Katedralna 5, I piętro, pokój 20/2

(tel. 531 399 092) w godzinach: 8-12

osobiście punkcie rekrutacyjnym – Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10 (tel. 518 442 783) w godzinach: 10-12

lub

- elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: samozatrudnienie@pakd.pl, dokumenty  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

 

Biznesplany składane są w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzone podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron oraz w wersji elektronicznej (biznesplan należy zapisać na nośniku elektronicznym np. płyta CD. Opis płyty powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika projektu).

 

Załączniki do biznesplanu składane są:

- w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzone podpisami Uczestnika projektu.

 

Komplet dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) musi być trwale spięty.

 

Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do biura projektu/punktu rekrutacyjnego zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i elektronicznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Samozatrudnienie z POWER-em”, który wraz z załącznikami oraz wzorami dokumentów można pobrać z zakładki Dokumenty

 

Dokumenty, które należy złożyć:

  1. Biznesplan Pobierz
  2. Załączniki:

- Oświadczenie pomoc de minimis (zał. nr 6)

- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 7)

- Zestawienie planowanych wydatków (zał. nr 8) 

- Zbiór Oświadczeń (zał. nr 11)

- Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji.

- Inne dokumenty istotne przy ocenie (jeśli dotyczy).

 

W przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu dodatkowo należy dołączyć:

  1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
  2. dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

 

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej zostanie dołączone do biznesplanów przez Realizatora projektu.

 


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij