Projekty wykonane

Twoja szansa na zatrudnienie


Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o., na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Fundacją Imago we Wrocławiu. Projekt pn.„Twoja szansa na zatrudnienie”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Link do strony projektu TUTAJ

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 UP ( w tym 70 kobiet) powyżej 29 roku życia, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat
 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy)
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej)

zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w powiatach jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim ziemskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim, przeworskim, poprzez proponowane formy wsparcia w ramach projektu.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • Przeprowadzenie rekrutacji 120 osób do projektu
 • Przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb UP oraz sporządzenie/ aktualizacja IPD, poradnictwo zawodowe (obligatoryjne dla każdego UP w wymiarze śr. 4 godziny na osobę)
 • Poradnictwo psychospołeczne (obligatoryjne dla każdego UP w wymiarze śr. 2 godziny na osobę)
 • Pośrednictwo pracy dla 120 UP (obligatoryjne dla każdego UP). Opieka i spotkania z pośrednikiem pracy.
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże (do 6 miesięcy) dla 110 UP – szczegóły wsparcia w § 9 regulaminu

  Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu dla 90% UP, stypendium stażowe, badania lekarskie, szkolenia BHP.

 • Subsydiowane zatrudnienie dla 10 UP - forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych

1. Każdy UP zobowiązany jest do udziału w stażu lub subsydiowanym zatrudnieniu.

2. Zajęcia w ramach projektu dla Uczestników są bezpłatne.

 


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij