Projekty wykonane

Nowe szanse na zatrudnienie


Tytuł projektu: Nowe Szanse Na Zatrudnienie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie świętokrzyskim

 

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie za Stowarzyszeniem im. Stanisława Staszica w ramach Priorytetu I „Osoby młode na rynku pracy”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Zasięg terytorialny projektu – powiat skarżyski,  starachowicki, konecki, kielecki ziemski, kielecki grodzki i buski województwa świętokrzyskiego.

Okres realizacji projektu: 01. 04.2016 – 31.08.2017

 

Opis projektu:
Cel główny:
Nabycie kompetencji „miękkich”, nabycie, podwyższenie lud dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego lub praktycznego.


Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 130 osób młodych (65 kobiet, 65 mężczyzn ) zamieszkałych w województwie świętokrzyskim w powiatach skarżyskim, starachowickim, koneckim, kieleckim, kieleckim grodzkim i buskim, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  w tym szczególnie osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy z wyłączeniem grup określonych dla trybu konkursu w Poddziałaniu 1.3.1 zgodnie z zapisami SZOOP

Główne działania przewidziane do realizacji w projekcie

 

  1. Rekrutacja – działania rekrutacyjne doprowadzą do wyłonienia 130 Uczestników projektu. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 

  1. Pomoc w zakresie określenia ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego

 

-  Indywidualne plany działań – celem jest dobór odpowiedniej formy wsparcia i zaplanowania  indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego.

 

  1. Poradnictwo grupowe w formie warsztatów

 

- „Jak odnaleźć się na rynku pracy „  - warsztaty mają na celu zwiększenie szans i możliwości na podjęcie pracy, poprzez nabycie kompetencji miękkich i wiedzy z zakresu funkcjonowania w środowisku pracy oraz funkcjonowania i poruszania się na rynku pracy.

Wsparciem zostanie objętych min. 90 uczestników projektu

 

  1. Poradnictwo zawodowe indywidualne

 

- Celem jest uzupełnienie IPD i dostosowanie go do indywidualnych oczekiwań – mające na celu końcowe zalecenia dotyczące dalszego udziału w projekcie i wskazania formy pomocy.

Poradnictwem zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.

 

  1. Szkolenia i kursy zawodowe

 

- Celem ma być możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowiskach występujących w branżach : metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej.

Szkoleniami i kursami zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.

 

  1. Staże

 

-  Celem jest nabycie lub uzupełnienie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego lub praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

 

  1. Wsparcie zatrudnieniowe

 

- Celem jest umożliwienie uczestnikom projektu podjęcia zatrudnienia przy jednoczesnym wsparciu pracodawcy.

 

 

Wartość projektu: 1 999 943,28 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 1 699 951,79 zł

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

 

Osoby zamierzające aplikować do udziału w projekcie powinny zapoznać się z Regulaminami oraz pozostałymi dokumentami zamieszczonymi na stronie www.ns.pakd.pl

Akceptacja zapisów regulaminów jest warunkiem koniecznym do kandydowania i udziału w projekcie.


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij