Projekty wykonane

Twoja szansa na przedsiębiorczość III edycja


Projekt,, Twoja szansa na przedsiębiorczość III edycja” polega na kompleksowym wsparciu 112 osób należących do Grupy Docelowej , które doprowadzi do założenia przez nich 84 mikroprzedsiębiorstw i ich dalszego funkcjonowania ( minimum przez 12 m-cy).

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie: RPSW.10.04.00 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie RPSW.10.04.02 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - ZIT (projekty konkursowe)

Projekt jest realizowany przez Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie z:

- AGENCJĄ ROZWOJU PERSONALNEGO S- KADRA S.C

z siedzibą w 25-312 Kielce ul. Warszawska 34/618

- Kancelarią Finansową Anna Durlik

z siedzibą w 25-312 Kielce ul. Warszawska 34/114

CEL PROJKETU

 

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia 112 do osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce i następujące gminy powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk), nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do  24 750 zł dla 84 UP),

- pomocy finansowej w pierwszym najtrudniejszym okresie prowadzenia firmy (finansowe wsparcie pomostowe przez okres do 12 m-cy w wysokości do 2000,00 zł miesięcznie)

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej od. (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

-  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności  gospodarczej – 96;
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności  gospodarczej – 84;
- Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności  gospodarczej – 13;
 

GRUPA DOCELOWA:

112 osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce i następujące gminy powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk), nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety, 

  • osoby po 50 r. życia,

  • z niepełnosprawnościami,

  • długotrwale bezrobotne,

  • niskowykwalifikowane,

lub

- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 GŁÓWNE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W PROJEKCIE

1. Rekrutacja - działania rekrutacyjne doprowadzą do wyłonienia 112 Uczestników projektu, realizowane będą zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja prowadzona będzie w 2 edycjach, z których każda wyłoni 56 Uczestników projektu:

I edycja rekrutacji odbędzie się w kwietniu 2017 r.

II edycja rekrutacji planowana jest na sierpień 2017 r.

 

 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze – obligatoryjne dla 112 Uczestników projektu:

- Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”

Jego celem jest uzyskanie przez Uczestników projektu wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Realizowane będzie w 8 grupach.

Czas trwania szkolenia -  30 godzin ( 5 dni po 6 godzin).

 - Doradztwo grupowe "Rozliczenia podatkowe"

Celem doradztwa będzie dostarczenie wiedzy i przekazanie informacji niezbędnych do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych związanych ze wsparciem (kwalifikowalność i rozliczanie VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych wybór formy opodatkowania).

Realizowane będzie w 8 grupach po 2 godziny na grupę.

 

- Doradztwo grupowe z zakresu „Psychologii biznesu”

Realizowane będzie w 8 grupach  po 2 godziny na grupę.

Celem doradztwa będzie zwiększenie efektywności przyszłych pracodawców i konkurencyjności uruchomionej firmy.

- Doradztwo indywidualne z Biznes planów

Realizowane będzie poprzez indywidualne spotkania z doradcą, zaś jego celem będzie doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzania biznes planów.

Przewidziano 4 godziny doradztwa na jednego Uczestnika projektu.

 3. Udzielenie dotacji  Uczestnikom projektu

Realizowane będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego Uczestnicy projektu składają wnioski wraz z biznes planami, które są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków.

W wyniku prac komisji wyłonionych zostanie 84 Uczestników projektu, którzy otrzymają:

- dotację w maksymalnej wysokości 24 750,00 zł na osobę.

- finansowe wsparcie pomostowe w maksymalnej wysokości 2000,00 zł na 1 miesiąc przez okres 12 miesięcy.

4. Wsparcie pomostowe doradcze

Realizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcami – średnio 7 godzin na 1 Uczestnika projektu.
Głowna tematyka doradztwa to: pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (w tym w aktualizacji i realizacji Harmonogramu rzeczowo finansowego),  rozliczanie dotacji, zagadnienia biznesowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (finanse, rentowność, rozwój firmy, marketing..), doradztwo specjalistyczne  dotyczące różnorodnych, indywidualnych aspektów prowadzenia firmy (np. BHP, HACCP..)

Wartość projektu wynosi  4 972 252,70 zł,  w tym kwota dofinansowania  4 827 590,06 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 4 226 414,80 zł.


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij