Aktualności POWES

Informacja o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne


 

Informacja o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia przez istniejące

Przedsiębiorstwa Społeczne

 

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle informuje, że istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, które starają się w Powiatowym Urzędzie Pracy o pozyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, mogą jednocześnie starać się w POWES o wsparcie pomostowe, udzielane w formie finansowej maksymalnie przez 12 miesięcy w wysokości 2.100,00 PLN miesięcznie.

 

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z tego rodzaju wsparcia jest zatrudnienie na stworzonym miejscu pracy osoby będącej uczestnikiem projektu, spełniającej kryterium przynależności do kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które POWES może zakwalifikować do udzielenia tego rodzaju wsparcia, to:

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które obligatoryjnie wpisują się w co najmniej jedną z poniższych kategorii:

· Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

· Osoby bezdomne lub osoby dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

· Osoby zwalnianie z zakładów karnych, mające problemy w integracji ze środowiskiem,

· Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej art. 93 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej,

· Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje,

· Osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· Osoby z niepełnosprawnością - w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,

· Osoby długotrwale bezrobotne,

· Osoby niesamodzielne,

· Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

· Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

· Uzależnieni od alkoholu/narkotyków zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym art. 1 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3.,

· Osoby nieletnie wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn.zm.),

 

 

O dodatkowe wsparcie mogą się ubiegać istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, posiadające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, w tym również te, które mają siedzibę poza terenem działania POWES Jasło.

 

Szczegółowych  informacji na temat wsparcia udziela kierownik POWES:

 

Robert Radwan,

tel. 508 030 626,

e-mail: r.radwan@pakd.pl


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij