lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Drukuj PDF

 

W ostatnim czasie podejmuje się coraz więcej inicjatyw mających na celu upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Aby dokładnie zrozumieć jej istotę, trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to koncepcja składająca się z wielu równie ważnych elementów oraz, że nie można być odpowiedzialnym tylko w wybranych przez siebie obszarach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją złożoną i przejawia się w wielu dziedzinach działalności przedsiębiorstw, m. in. w obszarze zatrudnienia, produkcji dóbr i usług, organizacji firmy, ochrony środowiska, relacjach biznesowych, relacjach z mediami, sposobie zarządzania, działalności marketingowej, komunikacji ze społecznością lokalną czy otoczeniem publicznym.

Jednym z kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest obszar zatrudnienia. Zagadnienia związane z miejscem pracy i zatrudnieniem obejmują: zarządzanie zasobami ludzkimi, zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji i korupcji, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowanie praw pracowników czy zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Cały proces rekrutacji powinien być oparty o kryteria merytoryczne, przeprowadzony zgodnie z polityką równości szans, z wykluczeniem nepotyzmu czy korupcji w jakiejkolwiek formie. Selekcja kandydatów nie może opierać się na ocenach subiektywnych, musi być przeprowadzona w oparciu o poziom kompetencji, umiejętności i wiedzy kandydatów. Zgodnie z działaniami realizowanymi w ramach społecznej odpowiedzialności, nowo przyjęci pracownicy stają się aktywnymi uczestnikami procesu adaptacji społeczno-zawodowej, pozwalającej im przystosować się do nowego środowiska i miejsca pracy. Świadomy i rozsądny pracodawca troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich pracowników, poprzez oferowanie różnych form opieki, pakietów medycznych, bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że to od zdrowia pracownika w dużej mierze zależy jego wydajność, jakość świadczonych usług, obsługa klienta czy wprowadzanie nowych pomysłów. Motywowanie załogi poprzez opracowywanie i oferowanie różnych dróg i możliwości rozwoju, równe i sprawiedliwe traktowanie pracowników, zapewnienie płynnej wymiany informacji między pracownikami a kadrą zarządzającą, pogłębianie partnerstwa, poszanowanie prawa do dobrowolnego zrzeszania się oraz angażowanie pracowników w procesy decyzyjne, perspektywy rozwoju i doskonalenia kwalifikacji, nie mogą być obce przedsiębiorcy, który uważa się za odpowiedzialnego społecznie. Odpowiedzialność przejawia się również w stwarzaniu pracownikom możliwości łączenia życia zawodowego z rodzinnym, poprzez tworzenie żłobków, przedszkoli przy zakładach pracy, wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia, zapewnienie możliwości powrotu do pracy po okresie związanym z wychowaniem dziecka. Bardzo często okazuje się, że gdy przedsiębiorstwo dobrze sobie radzi, osiąga zadawalające wyniki, wówczas przedsiębiorca postępuje zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, a gdy tylko pojawiają się jakiekolwiek problemy, trudniejsza sytuacja finansowa, następuje zarzucenie jej zasad. Natomiast odpowiedzialnego przedsiębiorcę poznaje się głównie po tym, jak radzi sobie w okresie kryzysu, czy potrafi umiejętnie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku, czy potrafi minimalizować negatywne skutki przemian, jakie następują w miejscu pracy, czy potrafi zapobiec masowym zwolnieniom.

W zakresie poprawy warunków pracy, płacy oraz świadczeń, a także tworzenia nowych miejsc pracy, dużo do zrobienia mają związki zawodowe, społeczność lokalna i władze publiczne.

Obszar zatrudnienia ściśle wiąże się z kolejnym obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu, jakim jest rynek. To właśnie na rynku firmy wchodzą w kontakt z głównymi interesariuszami: klientami, stowarzyszeniami konsumenckimi, dostawcami, inwestorami, udziałowcami, akcjonariuszami czy konkurencją.

Z pojęciem CSR ściśle wiąże się pojęcie inwestycji odpowiedzialnych społecznie, czyli podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o prowadzone przez firmę odpowiedzialne działania. Historia inwestycji społecznie odpowiedzialnych ma początek w latach dwudziestych XX wieku, ale jej rzeczywisty rozkwit nastąpił dopiero na początku obecnego stulecia. Przedsiębiorstwo świadome, otwarte, odpowiedzialne i wiarygodne ma znacznie większą szansę na przyciągnięcie inwestorów czy uzyskanie środków finansowych z banków czy innych instytucji. Firma musi liczyć się z tym, że odpowiedzialny inwestor nie zainwestuje swoich pieniędzy w przedsiębiorstwie, które łamie prawa człowieka czy degraduje środowisko. W obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec inwestorów szczególne znaczenie ma polityka informacyjna. W Zielonej Księdze Komisji Europejskiej na temat CSR podkreśla się, iż firmy mają obowiązek ujawniania informacji na temat prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, a przejrzystość informacyjna jest podstawową zasadą konkurencyjności na rynku.

Konsumenci zaczęli w większym stopniu uwzględniać stale rosnące zagrożenia związane m. in. z żywnością genetycznie modyfikowaną, marketingiem skierowanym do najmłodszych, poszanowaniem godności człowieka w reklamie, oddziaływaniem procesu produkcji na środowisko, traktowaniem pracowników, utrzymywaniem przez firmę współpracy z partnerami biznesowymi. Na rynku przedsiębiorca ma nieustanny kontakt z partnerami handlowymi, dostawcami, klientami. Odpowiedzialność w tym obszarze wiąże się z przestrzeganiem terminowości dostaw i płatności, monitorowaniu jakości dostarczanych produktów, dokładnym i przejrzystym informowaniu klientów o produkcie, wprowadzeniem jasnych procedur reklamacyjnych, poszanowaniem prywatności, sprawnym reagowaniu na skargi klientów i innych partnerów, uwzględnianiu społecznych i ekologicznych aspektów w decyzjach handlowych, jak i dostarczaniu na rynek produktów i usług bezpiecznych dla środowiska i ludzi.

Kolejne obszary CSR to środowisko i społeczność lokalna. Dbałość o przyrodę przejawia się w dążeniu do trwałego, zrównoważonego rozwoju, redukowaniu zużycia energii, wody, ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, zagospodarowaniu odpadów, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, przeprowadzaniu badań i monitorowaniu wpływu produkowanych dóbr i usług na środowisko, stosowaniu ekologicznych technik i technologii produkcji, przeprowadzaniu konsultacji ze społecznościami lokalnymi, pracownikami i ekspertami z dziedziny ekologii, przeciwdziałaniu nadzwyczajnym zagrożeniom oraz wprowadzeniu procedur pozwalających na systematyczne zmniejszanie negatywnego wpływu firmy na środowisko, promowaniu świadomości ekologicznej wśród klientów i pracowników. Jeśli zaś chodzi o społeczność lokalną, często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że stosowane przez nich praktyki biznesowe wpływają na kształt, sposób czy poziom życia mieszkańców z najbliższego otoczenia firmy oraz, że działania podejmowane we współpracy z przedstawicielami tej społeczności mogą przyczynić się do rozwiązania określonych problemów społecznych. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa nie powinny ignorować okolicznych mieszkańców, bowiem w większości przypadków działają one na rynkach lokalnych.

 

ŹRÓDŁA:

| + - | RTL - LTR