O PROJEKCIE

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Lider projektu) w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. zapraszają do udziału w nowym projekcie oferującym dotację na uruchomienie działalności gospodarczej pt. ”FIRMA Z POWER’em”.

Projekt „FIRMA Z POWER’em” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020. 

 

Okres realizacji projektu: luty/marzec 2022 – czerwiec 2023

 

Zasięg terytorialny projektu – województwo świętokrzyskie.

 

Celem głównym projektu jest umożliwienie zwiększenia możliwości zatrudnienia 128 Uczestników Projektu z terenu Województwa Świętokrzyskiego co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez min. 12 miesięcy (w okresie 03.2022-06.2023) 108 mikroprzedsiębiorstw (które wygenerują min. 3 miejsca pracy) założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia.

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 128 (w tym 70 kobiet) osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z Województwa Świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego). W szczególności będą to osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjami, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Uczestnikami projektu nie mogą być m.in. osoby:

  • należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1,
  • uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

 

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

 

Główne działania:

  1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu
  2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 128 Uczestników Projektu.
  3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznes Planów.
  4. Udzielenie środków finansowych na przedsiębiorczość dla 108 Uczestników Projektu w wysokości 23.050,00 zł.
  5. Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2.800 zł netto za 1 miesiąc dla 108 Uczestników Projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Główne rezultaty:

  • liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie Działalności Gospodarczej - 108,
  • powstanie 108 mikroprzedsiębiorstw oraz utworzenie 3 dodatkowych miejsc pracy.

 

Wartość projektu: 5.183.556,00 zł, w tym dofinasowanie z UE: 5.139.406,00 zł.

Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij